序号 题目 作者 期刊 出版年 大类分区
1 Effect of nanoscale phase separation on the fracture behavior of glasses: Toward tough, yet transparent glasses Tang, Longwen; Krishnan, N. M. Anoop; Berjikian, Jonathan; Rivera, Jared; Smedskjaer, Morten M.; Mauro, John C.; Zhou, Wei; Bauchy, Mathieu PHYSICAL REVIEW MATERIALS 2018 3
2 Testing and Improving the WOFOST Model for Sunflower Simulation on Saline Soils of Inner Mongolia, China Zhu, Jiangxu; Zeng, Wenzhi; Ma, Tao; Lei, Guoqing; Zha, Yuanyuan; Fang, Yuanhao; Wu, Jingwei; Huang, Jiesheng AGRONOMY-BASEL 2018 3
3 Rock-soil slope stability analysis by two-phase random media and finite elements Liu, Yong; Xiao, Huawen; Yao, Kai; Hu, Jun; Wei, Hong GEOSCIENCE FRONTIERS 2018 1
4 Probabilistic stability analyses of undrained slopes by 3D random fields and finite element methods Liu, Yong; Zhang, Wengang; Zhang, Lei; Zhu, Zhiren; Hu, Jun; Wei, Hong GEOSCIENCE FRONTIERS 2018 1
5 Determination of site-specific soil-water characteristic curve from a limited number of test data - A Bayesian perspective Wang, Lin; Cao, Zi-Jun; Li, Dian-Qing; Phoon, Kok-Kwang; Au, Siu-Kui GEOSCIENCE FRONTIERS 2018 1
6 Burden on hydropower units for short-term balancing of renewable power systems Yang, Weijia; Norrlund, Per; Saarinen, Linn; Witt, Adam; Smith, Brennan; Yang, Jiandong; Lundin, Urban NATURE COMMUNICATIONS 2018 1
7 Large increase in global storm runoff extremes driven by climate and anthropogenic changes Yin, Jiabo; Gentine, Pierre; Zhou, Sha; Sullivan, Sylvia C.; Wang, Ren; Zhang, Yao; Guo, Shenglian NATURE COMMUNICATIONS 2018 1
8 Evaluation of Various Probability Distributions for Deriving Design Flood Featuring Right-Tail Events in Pakistan Rizwan, Muhammad; Guo, Shenglian; Xiong, Feng; Yin, Jiabo WATER 2018 3
9 Water Resource Optimal Allocation Based on Multi-Agent Game Theory of HanJiang River Basin Han, Qi; Tan, Guangming; Fu, Xiang; Mei, Yadong; Yang, Zhenyu WATER 2018 3
10 Theoretical Model of Suspended Sediment Concentration in a Flow with Submerged Vegetation Li, Da; Yang, Zhonghua; Sun, Zhaohua; Huai, Wenxin; Liu, Jianhua WATER 2018 3
11 Verification and Validation of URANS Simulations of the Round Buoyant Jet in Counterflow Xiao, Yizhou; Huai, Wenxin; Ji, Bin; Yang, Zhonghua WATER 2018 3
12 Qualifying Coordination Mechanism for Cascade-Reservoir Operation with a New Game-Theoretical Methodology Xu, Yuni; Fu, Xiang; Qin, Jianan WATER 2018 3
13 A New Well-Balanced Reconstruction Technique for the Numerical Simulation of Shallow Water Flows with Wet/Dry Fronts and Complex Topography Zhu, Zhengtao; Yang, Zhonghua; Bai, Fengpeng; An, Ruidong WATER 2018 3
14 Evaluating the Temporal Dynamics of Uncertainty Contribution from Satellite Precipitation Input in Rainfall-Runoff Modeling Using the Variance Decomposition Method Ma, Qiumei; Xiong, Lihua; Liu, Dedi; Xu, Chong-Yu; Guo, Shenglian REMOTE SENSING 2018 2
15 Daily Water Quality Forecast of the South-To-North Water Diversion Project of China Based on the Cuckoo Search- Back Propagation Neural Network Shao, Dongguo; Nong, Xizhi; Tan, Xuezhi; Chen, Shu; Xu, Baoli; Hu, Nengjie WATER 2018 3
16 Synthetic Impacts of Internal Climate Variability and Anthropogenic Change on Future Meteorological Droughts over China Gu, Lei; Chen, Jie; Xu, Chong-Yu; Wang, Hui-Min; Zhang, LiPing WATER 2018 3
17 The Value of Hydrologic Information in Reservoir Outflow Decision-Making Chen, Kebing; Guo, Shenglian; He, Shaokun; Xu, Tao; Zhong, Yixuan; Sun, Sirui WATER 2018 3
18 Numerical Simulation of Hydraulic Characteristics in A Vortex Drop Shaft Zhang, Wenchuan; Wang, Junxing; Zhou, Chuangbing; Dong, Zongshi; Zhou, Zhao WATER 2018 3
19 Hydration Kinetics of Composite Cementitious Materials Containing Copper Tailing Powder and Graphene Oxide Liu, Shuhua; Li, Qiaoling; Zhao, Xinyi MATERIALS 2018 3
20 Floatability and a semiempirical model for resuspension thresholds of hydrochorous seeds Zhu, Xi; Zeng, Yuhong; Huai, Wenxin ECOHYDROLOGY 2018 3
21 Multi-Attribute Group-Decision on a Construction Diversion Scheme for Hydropower Projects Based on Perception Utility Liu, Dawei; Hu, Zhigen; Guo, Wencheng ENERGIES 2018 3
22 Hydrodynamic experiments on the impacts of vehicle blockages at bridges Xia, J.; Teo, F. Y.; Falconer, R. A.; Chen, Q.; Deng, S. JOURNAL OF FLOOD RISK MANAGEMENT 2018 3
23 Model and Analysis of Integrating Wind and PV Power in Remote and Core Areas with Small Hydropower and Pumped Hydropower Storage Wang, Xianxun; Chen, Lihua; Chen, Qijuan; Mei, Yadong; Wang, Hao ENERGIES 2018 3
24 Comparison of Mechanical Behavior and Acoustic Emission Characteristics of Three Thermally-Damaged Rocks Peng, Jun; Yang, Sheng-Qi ENERGIES 2018 3
25 Comparison of partial least square regression, support vector machine, and deep-learning techniques for estimating soil salinity from hyperspectral data Zeng, Wenzhi; Zhang, Dongying; Fang, Yuanhao; Wu, Jingwei; Huang, Jiesheng JOURNAL OF APPLIED REMOTE SENSING 2018 4
26 Short-term daily forecasting of crop evapotranspiration of rice using public weather forecasts Li, Dan; Chen, Junying; Luo, Yufeng; Liu, Fangping; Luo, Hongying; Xie, Hengwang; Cui, Yuanlai PADDY AND WATER ENVIRONMENT 2018 3
27 Effects of temperature and soil moisture on gross nitrification and denitrification rates of a Chinese lowland paddy field soil Tan, Xuezhi; Shao, Dongguo; Gu, Wenquan PADDY AND WATER ENVIRONMENT 2018 3
28 Comparison of seismic effects during deep tunnel excavation with different methods Xie Liangtao; Yan Peng; Lu Wenbo; Chen Ming; Wang Gaohui EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION 2018 3
29 Numerical Investigation of Grouting of Rock Mass with Fracture Propagation Using Cohesive Finite Elements Zhou, Li; Su, Kai; Wu, Hegao; Shi, Changzheng INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMECHANICS 2018 3
30 A simple method for calculating in-situ settling velocities of cohesive sediment without fractal dimensions Zhao, Jin-xiao; Yang, Guo-lu; Kreitmair, Monika; Yue, Yao JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE A 2018 3
31 Modelling of flood risks to people and property in a flood diversion zone Xia, Jun-qiang; Guo, Peng; Zhou, Mei-rong; Falconer, Roger A.; Wang, Zeng-hui; Chen, Qian JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE A 2018 3
32 Selection of optimal escape routes in a flood-prone area based on 2D hydrodynamic modelling Guo, Peng; Xia, Junqiang; Zhou, Meirong; Falconer, Roger A.; Chen, Qian; Zhang, Xiaolei JOURNAL OF HYDROINFORMATICS 2018 4
33 Transferability of climate simulation uncertainty to hydrological impacts Wang, Hui-Min; Chen, Jie; Cannon, Alex J.; Xu, Chong-Yu; Chen, Hua HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES 2018 1
34 A SPH-Lagrangian-Eulerian Approach for the Simulation of Concrete Gravity Dams under Combined Effects of Penetration and Explosion Yang, Guangdong; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Yan, Peng; Chen, Ming; Wu, Xinxia KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 2018 4
35 Effects of Strain Energy Adjustment: A Case Study of Rock Failure Modes during Deep Tunnel Excavation with Different Methods Xie, Liang-Tao; Yan, Peng; Lu, Wen-Bo; Chen, Ming; Wang, Gao-Hui KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 2018 4
36 Improvement of the SWAT model for event-based flood simulation on a sub-daily timescale Yu, Dan; Xie, Ping; Dong, Xiaohua; Hu, Xiaonong; Liu, Ji; Li, Yinghai; Peng, Tao; Ma, Haibo; Wang, Kai; Xu, Shijin HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES 2018 1
37 Evaluation of Rock Vibration Generated in Blasting Excavation of Deep-buried Tunnels Yang, Jianhua; Lu, Wenbo; Li, Peng; Yan, Peng KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 2018 4
38 Experimental and numerical investigation of the effect of blast-generated free surfaces on blasting vibration Lu, Wenbo; Leng, Zhendong; Hu, Haoran; Chen, Ming; Wang, Gaohui EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING 2018 4
39 Comparison of First-Order and Second-Order Derived Moment Approaches in Estimating Annual Runoff Distribution Kuang, Yunqi; Xiong, Lihua; Yu, Kun-xia; Liu, Pan; Xu, Chong-Yu; Yan, Lei JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING 2018 4
40 A statistical model of deformation during the construction of a concrete face rockfill dam Shi, Yuqun; Yang, Juanjuan; Wu, Jielian; He, Jinping STRUCTURAL CONTROL & HEALTH MONITORING 2018 2
41 Quantitative mechanisms of cadmium adsorption on rice straw- and swine manure-derived biochars Deng, Yiyi; Huang, Shuang; Laird, David A.; Wang, Xiugui; Dong, Caiqin ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2018 3
42 Assessing the influence of climate change and inter-basin water diversion on Haihe River basin, eastern China: a coupled model approach Xia, Jun; Wang, Qiang; Zhang, Xiang; Wang, Rui; She, Dunxian HYDROGEOLOGY JOURNAL 2018 3
43 Applying energy theory to understand the relationship between the Yangtze River and Poyang Lake Chen Mofei; Deng Jinyun; Fan Shaoying; Li Yitian JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 2018 3
44 The relationship between water level change and river channel geometry adjustment in the downstream of the Three Gorges Dam Yang Yunping; Zhang Mingjin; Sun Zhaohua; Han Jianqiao; Wang Jianjun JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 2018 3
45 IMPROVING THE SIMPLACE MODELLING FRAMEWORK FOR SUNFLOWER SIMULATION UNDER SALT STRESS Zeng, W. Z.; Ma, T.; Lei, G. Q.; Fang, Y. H.; Zhang, Y. G.; Zha, Y. Y.; Wu, J. W.; Huang, J. S. JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES 2018 4
46 Characteristics of dry-wet abrupt alternation events in the middle and lower reaches of the Yangtze River Basin and the relationship with ENSO Shan Lijie; Zhang Liping; Song Jiyun; Zhang Yanjun; She Dunxian; Xia Jun JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 2018 3
47 Estimation of Sunflower Seed Yield Using Partial Least Squares Regression and Artificial Neural Network Models Zeng Wenzhi; Xu Chi; Gang Zhao; Wu Jingwei; Huang Jiesheng PEDOSPHERE 2018 2
48 An integral calculation approach for numerical simulation of cavitating flow around a marine propeller behind the ship hull Han, Cheng-zao; Long, Yun; Ji, Bin; Long, Xin-ping; Zhang, Zhi-rong JOURNAL OF HYDRODYNAMICS 2018 3
49 Improving Freeze-Thaw Resistance and Strength Gain of Roller Compacted Fly Ash Concretes with Modified Absorbent Polymer Yang, Huamei; He, Zhen; Shao, Yixin; Li, Lei JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING 2018 3
50 Modeling Capillary Water Absorption in Concrete with Discrete Crack Network Li, Xinxin; Chen, Shenghong; Xu, Qing; Xu, Yi JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING 2018 3
51 Using reanalysis-driven regional climate model outputs for hydrology modelling Chen, Jie; Brissette, Francois P.; Chen, Hua HYDROLOGICAL PROCESSES 2018 2
52 Copulas-Based Drought Characteristics Analysis and Risk Assessment across the Loess Plateau of China She, Dunxian; Xia, Jun WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
53 Data assimilation of soil water flow by considering multiple uncertainty sources and spatial-temporal features: a field-scale real case study Li, Xiaomeng; Shi, Liangsheng; Zha, Yuanyuan; Wang, Yakun; Hu, Shun STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
54 Characterization of the nonpoint source pollution into river at different spatial scales Wang, Kang; Lin, Zhongbing WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL 2018 4
55 Analysis of Impacts of Climate Change and Human Activities on Hydrological Drought: a Case Study in the Wei River Basin, China Zou, Lei; Xia, Jun; She, Dunxian WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
56 Deriving Optimal Operating Rules of a Multi-Reservoir System Considering Incremental Multi-Agent Benefit Allocation Shen, Zhuowei; Liu, Pan; Ming, Bo; Feng, Maoyuan; Zhang, Xiaoqi; Li, He; Xie, Aili WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
57 Statistics for sample splitting for the calibration and validation of hydrological models Liu, Dedi; Guo, Shenglian; Wang, Zhaoli; Liu, Pan; Yu, Xixuan; Zhao, Qin; Zou, Hui STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
58 Optimal Design of Seasonal Flood Limited Water Levels by Jointing Operation of the Reservoir and Floodplains Xie, Aili; Liu, Pan; Guo, Shenglian; Zhang, Xiaoqi; Jiang, Hao; Yang, Guang WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
59 Identification of flood seasonality using an entropy-based method Xiong, Feng; Guo, Shenglian; Chen, Lu; Chang, Fi-John; Zhong, Yixuan; Liu, Pan STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
60 Transferability of Conceptual Hydrological Models Across Temporal Resolutions: Approach and Application Jie, Meng-Xuan; Chen, Hua; Xu, Chong-Yu; Zeng, Qiang; Chen, Jie; Kim, Jong-Suk; Guo, Sheng-lian; Guo, Fu-Qiang WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
61 Nonstationary statistical approach for designing LNWLs in inland waterways: a case study in the downstream of the Lancang River Zhao, Jiangyan; Xie, Ping; Zhang, Mingyang; Sang, Yan-Fang; Chen, Jie; Wu, Ziyi STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
62 An Adaptive Metropolis-Hastings Optimization Algorithm of Bayesian Estimation in Non-Stationary Flood Frequency Analysis Xu, Wentao; Jiang, Cong; Yan, Lei; Li, Lingqi; Liu, Shuonan WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
63 Influences of Ignition Temperature, Urea-to-Metal Nitrates Molar Ratio, and Further Calcination on Synthesis of C(4)AF via the SPCR Method Li Yang; He Zhen; Jiang Rui JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION 2018 4
64 Enhanced bed load sediment transport by unsteady flows in a degrading channel Li, Zhijing; Qian, Honglu; Cao, Zhixian; Liu, Huaihan; Pender, Gareth; Hu, Penghui INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH 2018 3
65 Deterioration Characteristics of Cement-Fly Ash Paste under Strong Ultraviolet Radiation and Low Temperature Conditions Liu Shuhua; Wang Lu; Wang Lei JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION 2018 4
66 Length-weight relationships of eight fish species from the upper reaches of the Yangtze River, southwest China Yi, R.; Tan, G. M.; Yang, Z.; Han, Q.; Chang, J. JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY 2018 4
67 Drought characteristics over China during 1980-2015 Shao, Dongguo; Chen, Shu; Tan, Xuezhi; Gu, Wenquan INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 2018 2
68 A Method to Identify Blasting-Induced Damage Zones in Rock Masses Based on the P-Wave Rise Time Zhang, Yuzhu; Lu, Wenbo; Yan, Peng; Chen, Ming; Yang, Jianhua GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL 2018 4
69 Parametric study of the smooth-joint contact model on the mechanical behavior of jointed rock Hu, Wanrui; Kwok, C. Y.; Duan, Kang; Wang, Tao INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL AND ANALYTICAL METHODS IN GEOMECHANICS 2018 3
70 Dynamic compressive and splitting tensile properties of concrete containing recycled tyre rubber under high strain rates Yang, Guo; Chen, Xudong; Xuan, Weihong; Chen, Yuzhi SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES 2018 4
71 Coupled modeling of bank retreat processes in the Upper Jingjiang Reach, China Deng, Shanshan; Xia, Junqiang; Zhou, Meirong; Li, Jie; Zhu, Yonghui EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS 2018 2
72 Energy Conversion Reveals Regime Transition of Imbibition in a Rough Fracture Hu, Ran; Wu, Dong-Sheng; Yang, Zhibing; Chen, Yi-Feng GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 2018 1
73 Evaluation of the BMA probabilistic inflow forecasts using TIGGE numeric precipitation predictions based on artificial neural network Zhong, Yixuan; Guo, Shenglian; Ba, Huanhuan; Xiong, Feng; Chang, Fi-John; Lin, Kairong HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
74 Effects of flow hydraulics on total nitrogen loss on steep slopes under simulated rainfall conditions Qian Feng; Huang Jiesheng; Liu Jingjun; Liu Honghu HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
75 Improving ANN model performance in runoff forecasting by adding soil moisture input and using data preprocessing techniques Ba, Huanhuan; Guo, Shenglian; Wang, Yun; Hong, Xingjun; Zhong, Yixuan; Liu, Zhangjun HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
76 Uncertainty analysis of hydrological multi-model ensembles based on CBP-BMA method He, Shaokun; Guo, Shenglian; Liu, Zhangjun; Yin, Jiabo; Chen, Kebing; Wu, Xushu HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
77 A simplified approach for flood modeling in urban environments Wu, Xushu; Wang, Zhaoli; Guo, Shenglian; Lai, Chengguang; Chen, Xiaohong HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
78 Gradation of the significance level of trends in precipitation over China Xie, Ping; Zhao, Yuxi; Sang, Yan-Fang; Gu, Haiting; Wu, Ziyi; Singh, Vijay P. HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
79 Tracking the error sources of spatiotemporal differences in TRMM accuracy using error decomposition method Wang, Jialing; Chen, Hua; Xu, Chong-Yu; Zeng, Qiang; Wang, Qingjing; Kim, Jong-Suk; Chen, Jie; Guo, Shenglian HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
80 Timing of human-induced climate change emergence from internal climate variability for hydrological impact studies Zhuan, Mei-Jia; Chen, Jie; Shen, Ming-Xi; Xu, Chong-Yu; Chen, Hua; Xiong, Li-Hua HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
81 A Forchheimer Equation-Based Flow Model for Fluid Flow Through Rock Fracture During Shear Rong, Guan; Yang, Jie; Cheng, Long; Tan, Jie; Peng, Jun; Zhou, Chuangbing ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 2018 2
82 Emergence of Nonlinear Laminar Flow in Fractures During Shear Zhou, Jia-Qing; Wang, Min; Wang, Lichun; Chen, Yi-Feng; Zhou, Chuang-Bing ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 2018 2
83 Modeling Micro-cracking Behavior of Bukit Timah Granite Using Grain-Based Model Peng, Jun; Wong, Louis Ngai Yuen; Teh, Cee Ing; Li, Zhihuan ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 2018 2
84 Stability performance for primary frequency regulation of hydro-turbine governing system with surge tank Guo, Wencheng; Yang, Jiandong APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 2018 3
85 Hydraulic hysteresis effects on the coupled flow-deformation processes in unsaturated soils: Numerical formulation and slope stability analysis Hu, Ran; Hong, Jia-Min; Chen, Yi-Feng; Zhou, Chuang-Bing APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 2018 3
86 Modeling of Interactions Between Floating Particles and Emergent Stems in Slow Open Channel Flow Liu, Xiaoguang; Zeng, Yuhong; Huai, Wenxin WATER RESOURCES RESEARCH 2018 1
87 Lateral compression response of overlapping jet-grout columns with geometric imperfections in radius and position Liu, Yong; Pan, Yutao; Sun, Miaomiao; Hu, Jun; Yao, Kai CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL 2018 3
88 The Effect of Water Deficit and Waterlogging on the Yield Components of Cotton Wu, Hao; Wang, Xiugui; Xu, Min; Zhang, Jinxing CROP SCIENCE 2018 3
89 Hydrological uncertainty processor based on a copula function Liu, Zhangjun; Guo, Shenglian; Xiong, Lihua; Xu, Chong-Yu HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 2018 3
90 Effects of material disorder on impact fragmentation of brittle spheres Chen Xing; Ma Gang; Zhou Wei; Lai Guo-Wei; Lai Zhi-Qiang ACTA PHYSICA SINICA 2018 3
91 A modified water cycle algorithm for long-term multi-reservoir optimization Xu, Yuni; Mei, Yadong APPLIED SOFT COMPUTING 2018 2
92 Revisiting statistical correlation between Mohr-Coulomb shear strength parameters of Hoek-Brown rock masses Zhang, Fu-Ping; Li, Dian-Qing; Cao, Zi-Jun; Xiao, Te; Zhao, Jian TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 2018 3
93 Velocity-frequency-amplitude-dependent frictional resistance of planar joints under dynamic normal load (DNL) conditions Dang, Wengang; Konietzky, Heinz; Chang, Lifu; Fruehwirt, Thomas TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 2018 3
94 Mechanical behavior of two kinds of prestressed composite linings: A case study of the Yellow River Crossing Tunnel in China Yang, Fan; Cao, Sheng-rong; Qin, Gan TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 2018 3
95 Failure modes and effect analysis of concrete gravity dams subjected to underwater contact explosion considering the hydrostatic pressure Li, Qi; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Niu, Xinqiang; Chen, Ming; Yan, Peng ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 2018 3
96 A fast boundary integral equation method for point location problem Wang, Qiao; Zhou, Wei; Cheng, Yonggang; Ma, Gang; Chang, Xiaolin; Chen, E. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 2018 3
97 Effects of close proximity underwater explosion on the nonlinear dynamic response of concrete gravity dams with orifices Zhao, Xiaohua; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Chen, Ming; Yan, Peng; Zhou, Chuangbing ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 2018 3
98 Modeling streamwise velocity and boundary shear stress of vegetation-covered flow Han, Lijuan; Zeng, Yuhong; Chen, Li; Li, Ming ECOLOGICAL INDICATORS 2018 2
99 A simplified method for estimating the longitudinal dispersion coefficient in ecological channels with vegetation Huai, Wenxin; Shi, Haoran; Song, Suwen; Ni, Shaoqiang ECOLOGICAL INDICATORS 2018 2
100 Drag coefficient estimation using flume experiments in shallow non-uniform water flow within emergent vegetation during rainfall Wang, Wei-Jie; Huai, Wen-Xin; Thompson, Sally; Peng, Wen-Qi; Katul, Gabriel G. ECOLOGICAL INDICATORS 2018 2
101 The early hydration of metakaolin blended cements by non-contact impedance measurement Cai, Rongjin; He, Zhen; Tang, Shengwen; Wu, Tao; Chen, E. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES 2018 2
102 Two precautions of entropy-weighting model in drought-risk assessment Yi, Fanghui; Li, Chen; Feng, Yan NATURAL HAZARDS 2018 3
103 Embankment prediction using testing data and monitored behaviour: A Bayesian updating approach Zheng, Dong; Huang, Jinsong; Li, Dian-Qing; Kelly, Richard; Sloan, Scott William COMPUTERS AND GEOTECHNICS 2018 3
104 Bayesian model comparison and characterization of bivariate distribution for shear strength parameters of soil Zhang, Lei; Li, Dian-Qing; Tang, Xiao-Song; Cao, Zi-Jun; Phoon, Kok-Kwang COMPUTERS AND GEOTECHNICS 2018 3
105 Subaerial rigid landslide-tsunamis: Insights from a block DEM-SPH model Tan, Hai; Xu, Qing; Chen, Shenghong ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 2018 3
106 Transverse distribution of streamwise velocity in open-channel flow with artificial emergent vegetation Zhang, Jiao; Zhong, Ya; Huai, Wenxin ECOLOGICAL ENGINEERING 2018 3
107 Seismic damage assessment and mechanism analysis of underground powerhouse of the Yingxiuwan Hydropower Station under the Wenchuan earthquake Wang, Xiaowei; Chen, Juntao; Xiao, Ming SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING 2018 3
108 The effect of different fracture mechanisms on impact fragmentation of brittle heterogeneous solid Ma, Gang; Zhang, Yida; Zhou, Wei; Ng, Tang-Tat; Wang, Qiao; Chen, Xing INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING 2018 2
109 Numerical investigation on immiscible displacement in 3D rough fracture: Comparison with experiments and the role of viscous and capillary forces Chen, Yi-Feng; Guo, Ni; Wu, Dong-Sheng; Hu, Ran ADVANCES IN WATER RESOURCES 2018 2
110 Effects of upstream and downstream dam operation on the spawning habitat suitability of Coreius guichenoti in the middle reach of the Jinsha River Zhang, Peng; Yang, Zhi; Cai, Lu; Qiao, Ye; Chen, Xiaojuan; Chang, Jianbo ECOLOGICAL ENGINEERING 2018 3
111 Experimental study on two-phase flow in rough fracture: Phase diagram and localized flow channel Chen, Yi-Feng; Wu, Dong-Sheng; Fang, Shu; Hu, Ran INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 2018 2
112 Microstructure-based fractal models for heat and mass transport properties of cement paste Yu, P.; Duan, Y. H.; Chen, E.; Tang, S. W.; Wang, X. Renshaw INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 2018 2
113 Spatio-temporal evolution characteristics and prediction of dry-wet abrupt alternation during the summer monsoon in the middle and lower reaches of the Yangtze River Basin Shan, Lijie; Zhang, Liping; Xiong, Zhe; Chen, Xinchi; Chen, Shaodan; Yang, Wei METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS 2018 4
114 Numerical modeling of surface explosion effects on shallow-buried box culvert behavior during the water diversion Yang, Guangdong; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Zhao, Xiaohua; Yan, Peng; Chen, Ming THIN-WALLED STRUCTURES 2018 2
115 Transient Pressure Analysis of a Prototype Pump Turbine: Field Tests and Simulation Hu, Jinhong; Yang, Jiandong; Zeng, Wei; Yang, Jiebin JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 2018 4
116 Experimental investigation of thermal cycling effect on physical and mechanical properties of bedrocks in geothermal fields Rong, Guan; Peng, Jun; Cai, Ming; Yao, Mengdi; Zhou, Chuangbing; Sha, Song APPLIED THERMAL ENGINEERING 2018 2
117 Conditional Value-at-Risk for Nonstationary Streamflow and Its Application for Derivation of the Adaptive Reservoir Flood Limited Water Level Zhang, Xiaoqi; Liu, Pan; Xu, Chong-Yu; Ming, Bo; Xie, Aili; Feng, Maoyuan JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT 2018 2
118 Influence of Reservoir Water Levels on the Protective Performance of Concrete Gravity Dams Subjected to Underwater Explosions Li, Qi; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Niu, Xinqiang; Chen, Ming; Yan, Peng JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING 2018 3
119 Damage features of RC slabs subjected to air and underwater contact explosions Zhao, Xiaohua; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Yan, Peng; Chen, Ming; Zhou, Chuangbing OCEAN ENGINEERING 2018 3
120 Biosurfactants for Sustainable Soil Management Ahmad, Zulfiqar; Imran, Muhammad; Qadeer, Samia; Hussain, Sabir; Kausar, Rukhsana; Dawson, Lorna; Khalid, Azeem ADVANCES IN AGRONOMY, VOL 150 2018 1
121 Morphological adjustment of the Qingshuigou channel on the Yellow River Delta and factors controlling its avulsion Zheng, Shan; Han, Shasha; Tan, Guangming; Xia, Junqiang; Wu, Baosheng; Wang, Kairong; Edmonds, Douglas A. CATENA 2018 1
122 Optimal daily generation scheduling of large hydro-photovoltaic hybrid power plants Ming, Bo; Liu, Pan; Cheng, Lei; Zhou, Yanlai; Wang, Xianxun ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 2018 1
123 Microstructure of four-graded roller compacted concrete He, Zhen; Deng, Hongyang; Fan, Fuping; Tan, Jianjun CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 2018 2
124 Deriving operating rules for a large-scale hydro-photovoltaic power system using implicit stochastic optimization Yang, Zhikai; Liu, Pan; Cheng, Lei; Wang, Hao; Ming, Bo; Gong, Wenting JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 2018 1
125 An arc-length method for controlled cohesive crack propagation using high-order XFEM and Irwin's crack closure integral Wang, Yongxiang; Waisman, Haim ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 2018 3
126 Influence of initial thermal cracking on physical and mechanical behaviour of a coarse marble: insights from uniaxial compression tests with acoustic emission monitoring Rong, Guan; Yao, Mengdi; Peng, Jun; Sha, Song; Tan, Jie GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL 2018 3
127 Boosting hydropower output of mega cascade reservoirs using an evolutionary algorithm with successive approximation Zhou, Yanlai; Guo, Shenglian; Chang, Fi-John; Xu, Chong-Yu APPLIED ENERGY 2018 1
128 Robust hydroelectric unit commitment considering integration of large-scale photovoltaic power: A case study in China Ming, Bo; Liu, Pan; Guo, Shenglian; Cheng, Lei; Zhou, Yanlai; Gao, Shida; Li, He APPLIED ENERGY 2018 1
129 Estimating the Transverse Mixing Coefficient in Laboratory Flumes and Natural Rivers Huai, Wenxin; Shi, Haoran; Yang, Zhonghua; Zeng, Yuhong WATER AIR AND SOIL POLLUTION 2018 4
130 Effects of specimen size and thermal-damage on physical and mechanical behavior of a fine-grained marble Rong, Guan; Peng, Jun; Yao, Mengdi; Jiang, Qinghui; Wong, Louis Ngai Yuen ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
131 Statistical characterization of shear strength parameters of rock mass for hydropower projects in China Tang, Xiao-Song; Li, Dian-Qing; Wang, Xiao-Gang; Phoon, Kok-Kwang ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
132 Reliability sensitivity analysis of geotechnical monitoring variables using Bayesian updating Li, Dian-Qing; Zhang, Fu-Ping; Cao, Zi-Jun; Tang, Xiao-Song; Au, Siu-Kui ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
133 A re-examination of slenderness ratio effect on rock strength: Insights from DEM grain-based modelling Peng, Jun; Wong, Louis Ngai Yuen; Teh, Cee Ing ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
134 Changes in photosynthesis and soil moisture drive the seasonal soil respiration-temperature hysteresis relationship Zhang, Quan; Phillips, Richard P.; Manzoni, Stefano; Scott, Russell L.; Oishi, A. Christopher; Finzi, Adrien; Daly, Edoardo; Vargas, Rodrigo; Novick, Kimberly A. AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 2018 1
135 The impacts of the Three Gorges Dam upon dynamic adjustment mode alterations in the Jingjiang reach of the Yangtze River, China Li, Sixuan; Li, Yitian; Yuan, Jing; Zhang, Wei; Chai, Yuanfang; Ren, Jinqiu GEOMORPHOLOGY 2018 2
136 Sustainability of internal structures during shear band forming in 2D granular materials Liu, Jiaying; Nicot, Francois; Zhou, Wei POWDER TECHNOLOGY 2018 2
137 A kinetic study of concurrent arsenic adsorption and phosphorus release during sediment resuspension Wang, Junbo; Xu, Jing; Xia, Jun; Wu, Feng; Zhang, Yanjun CHEMICAL GEOLOGY 2018 2
138 Assessing the effects of adaptation measures on optimal water resources allocation under varied water availability conditions Liu, Dedi; Guo, Shenglian; Shao, Quanxi; Liu, Pan; Xiong, Lihua; Wang, Le; Hong, Xingjun; Xu, Yao; Wang, Zhaoli JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
139 Estimating uncertainty and its temporal variation related to global climate models in quantifying climate change impacts on hydrology Shen, Mingxi; Chen, Jie; Zhuan, Meijia; Chen, Hua; Xu, Chong-Yu; Xiong, Lihua JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
140 Conditioned empirical orthogonal functions for interpolation of runoff time series along rivers: Application to reconstruction of missing monthly records Li, Lingqi; Gottschalk, Lars; Krasovskaia, Irina; Xiong, Lihua JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
141 On the event-based extreme precipitation across China: Time distribution patterns, trends, and return levels Wu, Xushu; Guo, Shenglian; Yin, Jiabo; Yang, Guang; Zhong, Yixuan; Liu, Dedi JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
142 A back-fitting algorithm to improve real-time flood forecasting Zhang, Xiaojing; Liu, Pan; Cheng, Lei; Liu, Zhangjun; Zhao, Yan JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
143 Switching the Richards' equation for modeling soil water movement under unfavorable conditions Zeng, Jicai; Zha, Yuanyuan; Yang, Jinzhong JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
144 The effect of rain gauge density and distribution on runoff simulation using a lumped hydrological modelling approach Zeng, Qiang; Chen, Hua; Xu, Chong-Yu; Jie, Meng-Xuan; Chen, Jie; Guo, Sheng-Lian; Liu, Jie JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
145 Sequential data-worth analysis coupled with ensemble Kalman filter for soil water flow: A real-world case study Wang, Yakun; Shi, Liangsheng; Zha, Yuanyuan; Li, Xiaomeng; Zhang, Qiuru; Ye, Ming JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
146 Effects of Three Gorges Dam operation on spatial distribution and evolution of channel thalweg in the Yichang-Chenglingji Reach of the Middle Yangtze River, China Lyu, Yiwei; Zheng, Shan; Tan, Guangming; Shu, Caiwen JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
147 Statistical distribution of hydraulic conductivity of rocks in deep-incised valleys, Southwest China Chen, Yi-Feng; Ling, Xiao-Ming; Liu, Ming-Ming; Hu, Ran; Yang, Zhibing JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
148 A copula-based analysis of projected climate changes to bivariate flood quantiles Yin, Jiabo; Guo, Shenglian; He, Shaokun; Guo, Jiali; Hong, Xingjun; Liu, Zhangjun JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
149 Partitioning multi-source uncertainties in simulating nitrogen loading in stream water using a coherent, stochastic framework: Application to a rice agricultural watershed in subtropical China Ma, Qiumei; Xiong, Lihua; Li, Yong; Li, Siyue; Xu, Chong-Yu SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2018 2
150 Interactive effects of environmental factors on phytoplankton communities and benthic nutrient interactions in a shallow lake and adjoining rivers in China Rao, Ke; Zhang, Xiang; Yi, Xiang-Jun; Li, Zheng-Shan; Wang, Ping; Huang, Guang-Wei; Guo, Xiao-Xi SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2018 2
151 MICROBIOLOGIC TECHNOLOGY FOR PURIFYING COASTAL AQUACULTURE WATER Shao, Yalu; Zhong, Hua; Chen, Lihua FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 2018 4
152 Design Flood Estimation Methods for Cascade Reservoirs Based on Copulas Guo, Shenglian; Muhammad, Rizwan; Liu, Zhangjun; Xiong, Feng; Yin, Jiabo WATER 2018 3
153 Quantifying differences between reservoir inflows and dam site floods using frequency and risk analysis methods Zhong, Yixuan; Guo, Shenglian; Liu, Zhangjun; Wang, Yun; Yin, Jiabo STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
154 Effect of spatial variability of shear strength parameters on critical slip surfaces of slopes Qi, Xiao-Hui; Li, Dian-Qing ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
155 Robustness of Subset Simulation to Functional Forms of Limit State Functions in System Reliability Analysis: Revisiting and Improvement Yang, Zhi-Yong; Cao, Zi-Jun; Feng, Xiao-Bo; Li, Dian-Qing; Au, Siu-Kui IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY 2018 3
156 Study on the Effect of Periphyton on the Water Quality of Eutrophic Lakes Ma, Diaoyuan; Chen, Shu; Lu, Jing; Song, Yani WATER AIR AND SOIL POLLUTION 2018 4
157 Risk Propagation of Delayed Payment in Stakeholder Network of Large Hydropower Project Construction considering Risk Resistance and Mitigation Chen, Yun; Hu, Zhigen; Liu, Quan; Zhao, Maoyang MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2018 4
158 Detection Model for Seepage Behavior of Earth Dams Based on Data Mining Jiang, Zhenxiang; He, Jinping MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2018 4
159 Vertical Displacements Driven by Groundwater Storage Changes in the North China Plain Detected by GPS Observations Liu, Renli; Zou, Rong; Li, Jiancheng; Zhang, Caihong; Zhao, Bin; Zhang, Yakun REMOTE SENSING 2018 2
160 Rui-Jin Zhang's Research on Sediment Transport Tan, Guangming; Fang, Hongwei; Dey, Subhasish; Wu, Weiming JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING 2018 3
161 Analysis of the lag effect of embankment dam seepage based on delayed mutual information Shi, Yuqun; Zhao, Cheng; Peng, Zhengquan; Yang, Haiyun; He, Jinping ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
162 3-D Lagrangian-based investigations of the time-dependent cloud cavitating flows around a Clark-Y hydrofoil with special emphasis on shedding process analysis Cheng, Huai-yu; Long, Xin-ping; Ji, Bin; Liu, Qi; Bai, Xiao-rui JOURNAL OF HYDRODYNAMICS 2018 3
163 Investigation of Pumped Storage Hydropower Power-Off Transient Process Using 3D Numerical Simulation Based on SP-VOF Hybrid Model Zhou, Daqing; Chen, Huixiang; Zhang, Languo ENERGIES 2018 3
164 Multi-site precipitation downscaling using a stochastic weather generator Chen, Jie; Chen, Hua; Guo, Shenglian CLIMATE DYNAMICS 2018 2
165 Impacts of correcting the inter-variable correlation of climate model outputs on hydrological modeling Chen, Jie; Li, Chao; Brissette, Francois P.; Chen, Hua; Wang, Mingna; Essou, Gilles R. C. JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
166 CPT-Based Probabilistic Characterization of Three-Dimensional Spatial Variability Using MLE Xiao, Te; Li, Dian-Qing; Cao, Zi-Jun; Zhang, Li-Min JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING 2018 3
167 Characterization of rainstorm modes along the upper mainstream of Yangtze River during 2003-2016 Wu, Xushu; Guo, Shenglian; Liu, Dedi; Hong, Xingjun; Liu, Zhangjun; Liu, Pan; Chen, Hua INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 2018 2
168 URANS simulations of the tip-leakage cavitating flow with verification and validation procedures Cheng, Huai-yu; Long, Xin-ping; Liang, Yun-zhi; Long, Yun; Ji, Bin JOURNAL OF HYDRODYNAMICS 2018 3
169 Large eddy simulation of a vertical buoyant jet in a vegetated channel Gao, Meng; Huai, Wenxin; Xiao, Yizhou; Yang, Zhonghua; Ji, Bin INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID FLOW 2018 3
170 Modeling and dynamic response control for primary frequency regulation of hydro-turbine governing system with surge tank Guo, Wencheng; Yang, Jiandong RENEWABLE ENERGY 2018 2
171 Dynamic Rheological Behavior of Low Water-to-binder Ratio Mortars under Large Amplitude Oscillatory Shear (LAOS) He Zhen; Jiang Rui; Li Yang JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION 2018 4
172 Hybrid Two-Stage Stochastic Methods Using Scenario-Based Forecasts for Reservoir Refill Operations Li, He; Liu, Pan; Guo, Shenglian; Ming, Bo; Cheng, Lei; Zhou, Yanlai JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT 2018 2
173 Investigation on Strength and Pore Structure of Supersulfated Cement Paste Liu, Shuhua; Wang, Lu MATERIALS SCIENCE-MEDZIAGOTYRA 2018 4
174 Evaluation of a random displacement model for predicting longitudinal dispersion in flow through suspended canopies Liu, Xiaoyu; Huai, Wenxin; Wang, Yufei; Yang, Zhonghua; Zhang, Jiao ECOLOGICAL ENGINEERING 2018 3
175 Effect of Deficiencies in the Tunnel Crown Thickness on Pressure Tunnels with Posttensioned Concrete Linings Qin, Gan; Cao, Shengrong; Yang, Fan ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING 2018 4
176 Analysis of environmental dispersion in a wetland flow under the effect of wind: Extended solution Wang, Huilin; Huai, Wenxin JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
177 Storage targets optimization embedded with analytical hedging rule for reservoir water supply operation Wang, Jing; Hu, Tiesong; Zeng, Xiang; Yasir, Muhammad WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY-WATER SUPPLY 2018 4
178 Uncertainty Analysis of Bivariate Design Flood Estimation and its Impacts on Reservoir Routing Yin, Jiabo; Guo, Shenglian; Liu, Zhangjun; Yang, Guang; Zhong, Yixuan; Liu, Dedi WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
179 The Permeable Character of CSG Dams and Their Seepage Fields Zhao, Xin; He, Yunlong COMPLEXITY 2018 2
180 Flood coincidence analysis of Poyang Lake and Yangtze River: risk and influencing factors Bing Jianping; Deng Pengxin; Zhang Xiang; Lv Sunyun; Marani, Marco; Yi, Xiao STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
181 A depth-averaged two-phase model for debris flows over fixed beds Li, Ji; Cao, Zhixian; Hu, Kaiheng; Pender, Gareth; Liu, Qingquan INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH 2018 3
182 A depth-averaged two-phase model for debris flows over erodible beds Li, Ji; Cao, Zhixian; Hu, Kaiheng; Pender, Gareth; Liu, Qingquan EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS 2018 2
183 Estimation of Longitudinal Dispersion Coefficient in Ice-Covered Rivers Zhong, Ya; Huai, Wenxin; Wang, Yufei; Chen, Gang JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING 2018 3
184 Flood Frequency Analysis Using Halphen Distribution and Maximum Entropy Xiong, Feng; Guo, Shenglian; Chen, Lu; Yin, Jiabo; Liu, Pan JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING 2018 4
185 The Use of SPEI and TVDI to Assess Temporal-Spatial Variations in Drought Conditions in the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River Basin, China Chen, Shaodan; Zhang, Liping; Liu, Xin; Guo, Mengyao; She, Dunxian ADVANCES IN METEOROLOGY 2018 4
186 Water quality in simulated eutrophic shallow lakes in the presence of periphyton under different flow conditions Chen, Shu; Yang, Guolu; Lu, Jing; Wang, Lei ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2018 3
187 Hydration Mechanism of Cement-based Materials with Different Si-rich Mineral Admixtures He Zhen; Hu Lingling JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION 2018 4
188 A Vibration-Isolating Blast Technique with Shock-Reflection Device for Dam Foundation Excavation in Complicated Geological Conditions Hu, Haoran; Lu, Wenbo; Yan, Peng; Chen, Ming; Gao, Qidong SHOCK AND VIBRATION 2018 4
189 Coupled three-layer model for turbulent flow over large-scale roughness: On the hydrodynamics of boulder-bed streams Pan, Wen-hao; Liu, Shi-he; Huang, Li GEOMORPHOLOGY 2018 2
190 Assessment of Sediment Impact on the Risk of River Diversion during Dam Construction: A Simulation-Based Project Study on the Jing River, China Song, Zida; Liu, Quan; Hu, Zhigen; Li, Huian; Xiong, Jianqing WATER 2018 3
191 A quasi single-phase model for debris flows and its comparison with a two-phase model Xia Chun-chen; Li Ji; Cao Zhi-xian; Liu Qing-quan; Hu Kai-heng JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE 2018 3
192 Advances in applications of rhamnolipids biosurfactant in environmental remediation: A review Liu, Guansheng; Zhong, Hua; Yang, Xin; Liu, Yang; Shao, Binbin; Liu, Zhifeng BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 2018 2
193 Dynamic Response Simulation of Lining Structure for Tunnel Portal Section under Seismic Load Liu, Guoqing; Chen, Juntao; Xiao, Ming; Yang, Yang SHOCK AND VIBRATION 2018 4
194 Study on the grinding kinetics of copper tailing powder Liu, Shuhua; Li, Qiaoling; Song, Junwei POWDER TECHNOLOGY 2018 2
195 Channel adjustments in a gravel-sand bed reach owing to upstream damming Zhou, Meirong; Xia, Junqiang; Deng, Shanshan; Lu, Jinyou; Lin, Fenfen GLOBAL AND PLANETARY CHANGE 2018 2
196 Responses of Cotton at Different Growth Stages to Aeration Stress under the Influence of High Temperature Qian, Long; Wang, Xiugui; Luo, Yunying; Sun, Huaiwei; Luo, Wenbing CROP SCIENCE 2018 3
197 Role of particle crushing on particle kinematics and shear banding in granular materials Ma, Gang; Regueiro, Richard A.; Zhou, Wei; Wang, Qiao; Liu, Jiaying ACTA GEOTECHNICA 2018 3
198 Fractal behavior and shape characteristics of fragments produced by the impact of quasi-brittle spheres Ma, Gang; Zhou, Wei; Zhang, Yida; Wang, Qiao; Chang, Xiaolin POWDER TECHNOLOGY 2018 2
199 A combined model for river health evaluation based upon the physical, chemical, and biological elements Zhang, Xiang; Meng, Yu; Xia, Jun; Wu, Bi; She, Dunxian ECOLOGICAL INDICATORS 2018 2
200 Regularized moving least-square method and regularized improved interpolating moving least-square method with nonsingular moment matrices Wang, Qiao; Zhou, Wei; Cheng, Yonggang; Ma, Gang; Chang, Xiaolin; Miao, Yu; Chen, E. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 2018 1
201 A geometric potential-based contact detection algorithm for egg-shaped particles in discrete element modeling Zhou, Wei; Huang, Yong; Ng, Tang-Tat; Ma, Gang POWDER TECHNOLOGY 2018 2
202 Undrained behavior of binary granular mixtures with different fines contents Zhou, Wei; Wu, Wei; Ma, Gang; Ng, Tang-tat; Chang, Xiaolin POWDER TECHNOLOGY 2018 2
203 Evaluation of flood season segmentation using seasonal exceedance probability measurement after outlier identification in the Three Gorges Reservoir Pan, Zhengke; Liu, Pan; Gao, Shida; Feng, Maoyuan; Zhang, Yangyang STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
204 Variability of crack initiation and crack damage for various rock types Peng, Jun; Rong, Guan; Jiang, Maiyong ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES 2018 4
205 Early Age Carbonation Heat and Products of Tricalcium Silicate Paste Subject to Carbon Dioxide Curing Li, Zhen; He, Zhen; Shao, Yixin MATERIALS 2018 3
206 Kinetics and mechanisms of pH-dependent direct photolysis of p-arsanilic acid under UV-C light Xu, Jing; Shen, Xiangyi; Wang, Duanli; Zhao, Chuxuan; Liu, Zizheng; Pozdnyakov, Ivan P.; Wu, Feng; Xia, Jun CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 2018 1
207 Design of a new TDR probe to measure water content and electrical conductivity in highly saline soils Tan, Xiao; Wu, Jingwei; Huang, Jiesheng; Wu, Mousong; Zeng, Wenzhi JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 2018 2
208 NE-IIBEFM for problems with body forces: A seamless integration of the boundary type meshfree method and the NURBS boundary in CAD Wang, Qiao; Zhou, Wei; Cheng, Yonggang; Ma, Gang; Chang, Xiaolin; Chen, E. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 2018 2
209 Synthesis of the mesoporous carbon-nano-zero-valent iron composite and activation of sulfite for removal of organic pollutants Xu, Jing; Wang, Xiaoren; Pan, Feng; Qin, Yi; Xia, Jun; Li, Jinjun; Wu, Feng CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 2018 1
210 The regulatory role of endogenous iron on greenhouse gas emissions under intensive nitrogen fertilization in subtropical soils of China Han, Jiangpei; Shi, Liangsheng; Wang, Yakun; Chen, Zhuowei; Wu, Laosheng ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2018 3
211 Hydrologic and water quality performance of a laboratory scale bioretention unit Xia, Jun; Wang, Hongping; Stanford, Richard L.; Pan, Guoyan; Yu, Shaw L. FRONTIERS OF ENVIRONMENTAL SCIENCE & ENGINEERING 2018 2
212 Identification of Hydrological Drought in Eastern China Using a Time-Dependent Drought Index Zou, Lei; Xia, Jun; Ning, Like; She, Dunxian; Zhan, Chesheng WATER 2018 3
213 Evaluation of the significance of abrupt changes in precipitation and runoff process in China Xie, Ping; Wu, Ziyi; Sang, Yan-Fang; Gu, Haiting; Zhao, Yuxi; Singh, Vijay P. JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
214 The development of land use planning scenarios based on land suitability and its influences on eco-hydrological responses in the upstream of the Huaihe River basin Yu, Dan; Xie, Ping; Dong, Xiaohua; Su, Bob; Hu, Xiaonong; Wang, Kai; Xu, Shijin ECOLOGICAL MODELLING 2018 3
215 Evaluating Consistency between the Remotely Sensed Soil Moisture and the Hydrological Model-Simulated Soil Moisture in the Qujiang Catchment of China Xiong, Lihua; Yang, Han; Zeng, Ling; Xu, Chong-Yu WATER 2018 3
216 Investigation of ferrous iron-involved anaerobic denitrification in three subtropical soils of southern China Han, Jiangpei; Shi, Liangsheng; Wang, Yakun; Chen, Zhuowei; Xu, Jianming JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 2018 2
217 Hydraulic damping mechanism of low frequency oscillations in power systems: Quantitative analysis using a nonlinear model of hydropower plants Yang, Weijia; Norrlund, Per; Bladh, Johan; Yang, Jiandong; Lundin, Urban APPLIED ENERGY 2018 1
218 Global sensitivity analysis for identifying important parameters of nitrogen nitrification and denitrification under model uncertainty and scenario uncertainty Chen, Zhuowei; Shi, Liangsheng; Ye, Ming; Zhu, Yan; Yang, Jinzhong JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
219 Numerical Simulation and Sensitivity Analysis for Nitrogen Dynamics Under Sewage Water Irrigation with Organic Carbon Liu, Kun; Zhu, Yan; Ye, Ming; Yang, Jinzhong; Cheng, Xianjun; Shi, Liangsheng WATER AIR AND SOIL POLLUTION 2018 4
220 An efficient soil water balance model based on hybrid numerical and statistical methods Mao, Wei; Yang, Jinzhong; Zhu, Yan; Ye, Ming; Liu, Zhao; Wu, Jingwei JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
221 Sensitivity and uncertainty analysis of the HYDRUS-1D model for root water uptake in saline soils Zeng, Wenzhi; Lei, Guoqing; Zha, Yuanyuan; Fang, Yuanhao; Wu, Jingwei; Huang, Jiesheng CROP & PASTURE SCIENCE 2018 3
222 Optical-based and thermal-based surface conductance and actual evapotranspiration estimation, an evaluation study in the North China Plain Hu, Xiaolong; Shi, Liangsheng; Lin, Lin; Zhang, Baozhong; Zha, Yuanyuan AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 2018 1
223 Phototransformation of p-arsanilic acid in aqueous media containing nitrogen species Xu, Jing; Zhang, Heng; Luo, Tao; Liu, Zizheng; Xia, Jun; Zhang, Xiang CHEMOSPHERE 2018 2
224 Numerical modeling of preloaded filling spiral case structure Zhang, Zhimin; Wu, Hegao; Shi, Changzheng; Zhang, Qiling; Su, Kai; Hu, Lei LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 2018 4
225 Error correction-based forecasting of reservoir water levels: Improving accuracy over multiple lead times Zhang, Xiaojing; Liu, Pan; Zhao, Yan; Deng, Chao; Li, Zejun; Xiong, Mengsi ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE 2018 2
226 Modelling of hyperconcentrated flood and channel evolution in a braided reach using a dynamically coupled one-dimensional approach Xia, Junqiang; Zhang, Xiaolei; Wang, Zenghui; Li, Jie; Zhou, Meirong JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
227 Interpretation of high pressure pack tests for design of impervious barriers under high-head conditions Zhou, Chuang-Bing; Zhao, Xian-Jin; Chen, Yi-Feng; Liao, Zhen; Liu, Ming-Ming ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
228 Methodology that improves water utilization and hydropower generation without increasing flood risk in mega cascade reservoirs Zhou, Yanlai; Guo, Shenglian; Chang, Fi-John; Liu, Pan; Chen, Alexander B. ENERGY 2018 2
229 SEDIMENT MANAGEMENT IN THE YELLOW RIVER BASIN, CHINA: INTEGRATED MANAGEMENT FOR A HEAVILY SEDIMENTARY RIVER SYSTEM Wang, Qianyou; Yang, Guolu; Zhu, Senlin FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 2018 4
230 Sediment Management in East Lake, China: a Combined Bio-Physical and Socioeconomic Approach for Managing Sediments in a Polluted Lake System Zhu, Senlin; Yang, Guolu; Dai, Jiangyu POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 2018 4
231 Effect of various alkalis on hydration properties of alkali-activated slag cements Liu, Shuhua; Li, Qiaoling; Han, Weiwei JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 2018 3
232 New experimental dataset for partial dam-break floods over mobile beds Qian, Honglu; Cao, Zhixian; Liu, Huaihan; Pender, Gareth JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH 2018 3
233 Stream temperature response to climate change and water diversion activities Liu, Dedi; Xu, Yao; Guo, Shenglian; Xiong, Lihua; Liu, Pan; Zhao, Qin STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
234 Deterioration Characteristics of Cement-Limestone Powder Paste Under Compound Erosion Solution Liu, Shuhua; Wang, Lu; Hu, Ningning; Song, Junwei MATERIALS SCIENCE-MEDZIAGOTYRA 2018 4
235 Study of the Peak Shear Strength of a Cement-Filled Hard Rock Joint She, Cheng-Xue; Sun, Fu-Ting ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 2018 2
236 Joint Probability Modeling for Two Debris-Flow Variables: Copula Approach Tang, Xiao-Song; Wang, J. P.; Yang, Wei; Li, Dian-Qing NATURAL HAZARDS REVIEW 2018 4
237 Multiple causes of nonstationarity in the Weihe annual low-flow series Xiong, Bin; Xiong, Lihua; Chen, Jie; Xu, Chong-Yu; Li, Lingqi HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES 2018 1
238 A new method for calculating ecological flow: Distribution flow method Tan, Guangming; Yi, Ran; Chang, Jianbo; Shu, Caiwen; Yin, Zhi; Han, Shasha; Feng, Zhiyong; Lyu, Yiwei AIP ADVANCES 2018 4
239 Photo-Oxidation of Bisphenol A in Aqueous Solutions at Near Neutral pH by a Fe(III)-Carboxylate Complex with Oxalacetic Acid as a Benign Molecule Xu, Jing; Zhao, Chuxuan; Wang, Tianbei; Yang, Shaojie; Liu, Zizheng MOLECULES 2018 3
240 The modeling of electrical property in porous media based on fractal leaf vein network Cai, R. J.; Tang, S. W.; He, Z. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE 2018 1
241 Approximate Solutions for Ideal Dam-Break Sediment-Laden Flows on Uniform Slopes Ni, Yufang; Cao, Zhixian; Borthwick, Alistair; Liu, Qingquan WATER RESOURCES RESEARCH 2018 1
242 THE ANALYSIS OF THERMAL RESISTANCE OF THREE-DIMENSIONAL FRACTAL NETWORKS EMBEDDED IN A SPHERE Tang, S. W.; A, H. B.; Yu, P.; Wang, L.; Cai, R. J.; Chen, E. FRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY 2018 2
243 Microstructure-based homogenization method for early-age creep of cement paste Yu, P.; Duan, Y. H.; Chen, E.; Tang, S. W.; Hanif, A.; Fan, Y. L. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 2018 2
244 Controls of natural fractures on the texture of hydraulic fractures in rock Zhao, Xianyu; Wang, Tao; Elsworth, Derek; He, Yunlong; Zhou, Wei; Zhuang, Li; Zeng, Jun; Wang, Suifeng JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 2018 3
245 Wettability and Flow Rate Impacts on Immiscible Displacement: A Theoretical Model Hu, Ran; Wan, Jiamin; Yang, Zhibing; Chen, Yi-Feng; Tokunaga, Tetsu GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 2018 1
246 Seepage analysis of a diversion tunnel with high pressure in different periods: a case study Wang, Tao; Hu, Wanrui; Wu, Hegao; Zhou, Wei; Su, Kai; Cheng, Long EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING 2018 4
247 Non-symmetrical levee breaching processes in a channel bend due to overtopping Wu, Songbai; Yu, Minghui; Wei, Hongyan; Liang, Yanjie; Zeng, Jing INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH 2018 3
248 Vegetation's role in controlling long-term response of near ground air temperature to precipitation change in a semi-arid region Hui, Yu; Zhang, Quan; Xu, Chong-Yu; Xiong, Lihua; Chen, Jie; Xie, Ping JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS 2018 4
249 A Reduced-Order Successive Linear Estimator for Geostatistical Inversion and its Application in Hydraulic Tomography Zha, Yuanyuan; Yeh, Tian-Chyi J.; Illman, Walter A.; Zeng, Wenzhi; Zhang, Yonggen; Sun, Fangqiang; Shi, Liangsheng WATER RESOURCES RESEARCH 2018 1
250 Short-term forecasting of daily crop evapotranspiration using the "K-c-ETo' approach and public weather forecasts Zhang, Lei; Cui, Yuanlai; Xiang, Zhao; Zheng, Shizong; Traore, Seydou; Luo, Yufeng ARCHIVES OF AGRONOMY AND SOIL SCIENCE 2018 2
251 A Weather Generator-Based Statistical Downscaling Tool for Site-Specific Assessment of Climate Change Impacts Chen, J.; Zhang, X. J.; Li, X. TRANSACTIONS OF THE ASABE 2018 4
252 Characteristics of shear-induced asperity degradation of rock fractures and implications for solute retardation Zhao, Zhihong; Peng, Huan; Wu, Wei; Chen, Yi-Feng INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES 2018 3
253 Phenological metrics-based crop classification using HJ-1 CCD images and Landsat 8 imagery Zhang, Xiaochun; Xiong, Qinxue; Di, Liping; Tang, Junmei; Yang, Jin; Wu, Huayi; Qin, Yan; Su, Rongrui; Zhou, Wei INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL EARTH 2018 2
254 Length-weight and length-length relationships of five fish species from the Zigui section of the lower Three Gorges Reservoir, Hubei Province, China Yi, R.; Tan, G. M.; Yang, Z.; Chang, J. B. JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY 2018 4
255 Channel geometry adjustments in response to hyperconcentrated floods in a braided reach of the Lower Yellow River Li, Jie; Xia, Junqiang; Zhou, Meirong; Deng, Shanshan; Wang, Zenghui PROGRESS IN PHYSICAL GEOGRAPHY 2018 2
256 Back Analysis and Calculation of Dynamic Mechanical Parameters of Rock Mass with Measured Blasting Vibration Signals Yang, Zhaowei; Lu, Wenbo; Gao, Qidong; Yan, Peng; Chen, Ming; Hu, Haoran MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2018 4
257 Performance of the Prestressed Composite Lining of a Tunnel: Case Study of the Yellow River Crossing Tunnel Yang, Fan; Cao, Sheng-rong; Qin, Gan INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 2018 4


序号 题目 作者 期刊 出版年 大类分区
1 Effect of nanoscale phase separation on the fracture behavior of glasses: Toward tough, yet transparent glasses Tang, Longwen; Krishnan, N. M. Anoop; Berjikian, Jonathan; Rivera, Jared; Smedskjaer, Morten M.; Mauro, John C.; Zhou, Wei; Bauchy, Mathieu PHYSICAL REVIEW MATERIALS 2018 3
2 Testing and Improving the WOFOST Model for Sunflower Simulation on Saline Soils of Inner Mongolia, China Zhu, Jiangxu; Zeng, Wenzhi; Ma, Tao; Lei, Guoqing; Zha, Yuanyuan; Fang, Yuanhao; Wu, Jingwei; Huang, Jiesheng AGRONOMY-BASEL 2018 3
3 Rock-soil slope stability analysis by two-phase random media and finite elements Liu, Yong; Xiao, Huawen; Yao, Kai; Hu, Jun; Wei, Hong GEOSCIENCE FRONTIERS 2018 1
4 Probabilistic stability analyses of undrained slopes by 3D random fields and finite element methods Liu, Yong; Zhang, Wengang; Zhang, Lei; Zhu, Zhiren; Hu, Jun; Wei, Hong GEOSCIENCE FRONTIERS 2018 1
5 Determination of site-specific soil-water characteristic curve from a limited number of test data - A Bayesian perspective Wang, Lin; Cao, Zi-Jun; Li, Dian-Qing; Phoon, Kok-Kwang; Au, Siu-Kui GEOSCIENCE FRONTIERS 2018 1
6 Burden on hydropower units for short-term balancing of renewable power systems Yang, Weijia; Norrlund, Per; Saarinen, Linn; Witt, Adam; Smith, Brennan; Yang, Jiandong; Lundin, Urban NATURE COMMUNICATIONS 2018 1
7 Large increase in global storm runoff extremes driven by climate and anthropogenic changes Yin, Jiabo; Gentine, Pierre; Zhou, Sha; Sullivan, Sylvia C.; Wang, Ren; Zhang, Yao; Guo, Shenglian NATURE COMMUNICATIONS 2018 1
8 Evaluation of Various Probability Distributions for Deriving Design Flood Featuring Right-Tail Events in Pakistan Rizwan, Muhammad; Guo, Shenglian; Xiong, Feng; Yin, Jiabo WATER 2018 3
9 Water Resource Optimal Allocation Based on Multi-Agent Game Theory of HanJiang River Basin Han, Qi; Tan, Guangming; Fu, Xiang; Mei, Yadong; Yang, Zhenyu WATER 2018 3
10 Theoretical Model of Suspended Sediment Concentration in a Flow with Submerged Vegetation Li, Da; Yang, Zhonghua; Sun, Zhaohua; Huai, Wenxin; Liu, Jianhua WATER 2018 3
11 Verification and Validation of URANS Simulations of the Round Buoyant Jet in Counterflow Xiao, Yizhou; Huai, Wenxin; Ji, Bin; Yang, Zhonghua WATER 2018 3
12 Qualifying Coordination Mechanism for Cascade-Reservoir Operation with a New Game-Theoretical Methodology Xu, Yuni; Fu, Xiang; Qin, Jianan WATER 2018 3
13 A New Well-Balanced Reconstruction Technique for the Numerical Simulation of Shallow Water Flows with Wet/Dry Fronts and Complex Topography Zhu, Zhengtao; Yang, Zhonghua; Bai, Fengpeng; An, Ruidong WATER 2018 3
14 Evaluating the Temporal Dynamics of Uncertainty Contribution from Satellite Precipitation Input in Rainfall-Runoff Modeling Using the Variance Decomposition Method Ma, Qiumei; Xiong, Lihua; Liu, Dedi; Xu, Chong-Yu; Guo, Shenglian REMOTE SENSING 2018 2
15 Daily Water Quality Forecast of the South-To-North Water Diversion Project of China Based on the Cuckoo Search- Back Propagation Neural Network Shao, Dongguo; Nong, Xizhi; Tan, Xuezhi; Chen, Shu; Xu, Baoli; Hu, Nengjie WATER 2018 3
16 Synthetic Impacts of Internal Climate Variability and Anthropogenic Change on Future Meteorological Droughts over China Gu, Lei; Chen, Jie; Xu, Chong-Yu; Wang, Hui-Min; Zhang, LiPing WATER 2018 3
17 The Value of Hydrologic Information in Reservoir Outflow Decision-Making Chen, Kebing; Guo, Shenglian; He, Shaokun; Xu, Tao; Zhong, Yixuan; Sun, Sirui WATER 2018 3
18 Numerical Simulation of Hydraulic Characteristics in A Vortex Drop Shaft Zhang, Wenchuan; Wang, Junxing; Zhou, Chuangbing; Dong, Zongshi; Zhou, Zhao WATER 2018 3
19 Hydration Kinetics of Composite Cementitious Materials Containing Copper Tailing Powder and Graphene Oxide Liu, Shuhua; Li, Qiaoling; Zhao, Xinyi MATERIALS 2018 3
20 Floatability and a semiempirical model for resuspension thresholds of hydrochorous seeds Zhu, Xi; Zeng, Yuhong; Huai, Wenxin ECOHYDROLOGY 2018 3
21 Multi-Attribute Group-Decision on a Construction Diversion Scheme for Hydropower Projects Based on Perception Utility Liu, Dawei; Hu, Zhigen; Guo, Wencheng ENERGIES 2018 3
22 Hydrodynamic experiments on the impacts of vehicle blockages at bridges Xia, J.; Teo, F. Y.; Falconer, R. A.; Chen, Q.; Deng, S. JOURNAL OF FLOOD RISK MANAGEMENT 2018 3
23 Model and Analysis of Integrating Wind and PV Power in Remote and Core Areas with Small Hydropower and Pumped Hydropower Storage Wang, Xianxun; Chen, Lihua; Chen, Qijuan; Mei, Yadong; Wang, Hao ENERGIES 2018 3
24 Comparison of Mechanical Behavior and Acoustic Emission Characteristics of Three Thermally-Damaged Rocks Peng, Jun; Yang, Sheng-Qi ENERGIES 2018 3
25 Comparison of partial least square regression, support vector machine, and deep-learning techniques for estimating soil salinity from hyperspectral data Zeng, Wenzhi; Zhang, Dongying; Fang, Yuanhao; Wu, Jingwei; Huang, Jiesheng JOURNAL OF APPLIED REMOTE SENSING 2018 4
26 Short-term daily forecasting of crop evapotranspiration of rice using public weather forecasts Li, Dan; Chen, Junying; Luo, Yufeng; Liu, Fangping; Luo, Hongying; Xie, Hengwang; Cui, Yuanlai PADDY AND WATER ENVIRONMENT 2018 3
27 Effects of temperature and soil moisture on gross nitrification and denitrification rates of a Chinese lowland paddy field soil Tan, Xuezhi; Shao, Dongguo; Gu, Wenquan PADDY AND WATER ENVIRONMENT 2018 3
28 Comparison of seismic effects during deep tunnel excavation with different methods Xie Liangtao; Yan Peng; Lu Wenbo; Chen Ming; Wang Gaohui EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION 2018 3
29 Numerical Investigation of Grouting of Rock Mass with Fracture Propagation Using Cohesive Finite Elements Zhou, Li; Su, Kai; Wu, Hegao; Shi, Changzheng INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMECHANICS 2018 3
30 A simple method for calculating in-situ settling velocities of cohesive sediment without fractal dimensions Zhao, Jin-xiao; Yang, Guo-lu; Kreitmair, Monika; Yue, Yao JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE A 2018 3
31 Modelling of flood risks to people and property in a flood diversion zone Xia, Jun-qiang; Guo, Peng; Zhou, Mei-rong; Falconer, Roger A.; Wang, Zeng-hui; Chen, Qian JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE A 2018 3
32 Selection of optimal escape routes in a flood-prone area based on 2D hydrodynamic modelling Guo, Peng; Xia, Junqiang; Zhou, Meirong; Falconer, Roger A.; Chen, Qian; Zhang, Xiaolei JOURNAL OF HYDROINFORMATICS 2018 4
33 Transferability of climate simulation uncertainty to hydrological impacts Wang, Hui-Min; Chen, Jie; Cannon, Alex J.; Xu, Chong-Yu; Chen, Hua HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES 2018 1
34 A SPH-Lagrangian-Eulerian Approach for the Simulation of Concrete Gravity Dams under Combined Effects of Penetration and Explosion Yang, Guangdong; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Yan, Peng; Chen, Ming; Wu, Xinxia KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 2018 4
35 Effects of Strain Energy Adjustment: A Case Study of Rock Failure Modes during Deep Tunnel Excavation with Different Methods Xie, Liang-Tao; Yan, Peng; Lu, Wen-Bo; Chen, Ming; Wang, Gao-Hui KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 2018 4
36 Improvement of the SWAT model for event-based flood simulation on a sub-daily timescale Yu, Dan; Xie, Ping; Dong, Xiaohua; Hu, Xiaonong; Liu, Ji; Li, Yinghai; Peng, Tao; Ma, Haibo; Wang, Kai; Xu, Shijin HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES 2018 1
37 Evaluation of Rock Vibration Generated in Blasting Excavation of Deep-buried Tunnels Yang, Jianhua; Lu, Wenbo; Li, Peng; Yan, Peng KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 2018 4
38 Experimental and numerical investigation of the effect of blast-generated free surfaces on blasting vibration Lu, Wenbo; Leng, Zhendong; Hu, Haoran; Chen, Ming; Wang, Gaohui EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING 2018 4
39 Comparison of First-Order and Second-Order Derived Moment Approaches in Estimating Annual Runoff Distribution Kuang, Yunqi; Xiong, Lihua; Yu, Kun-xia; Liu, Pan; Xu, Chong-Yu; Yan, Lei JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING 2018 4
40 A statistical model of deformation during the construction of a concrete face rockfill dam Shi, Yuqun; Yang, Juanjuan; Wu, Jielian; He, Jinping STRUCTURAL CONTROL & HEALTH MONITORING 2018 2
41 Quantitative mechanisms of cadmium adsorption on rice straw- and swine manure-derived biochars Deng, Yiyi; Huang, Shuang; Laird, David A.; Wang, Xiugui; Dong, Caiqin ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2018 3
42 Assessing the influence of climate change and inter-basin water diversion on Haihe River basin, eastern China: a coupled model approach Xia, Jun; Wang, Qiang; Zhang, Xiang; Wang, Rui; She, Dunxian HYDROGEOLOGY JOURNAL 2018 3
43 Applying energy theory to understand the relationship between the Yangtze River and Poyang Lake Chen Mofei; Deng Jinyun; Fan Shaoying; Li Yitian JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 2018 3
44 The relationship between water level change and river channel geometry adjustment in the downstream of the Three Gorges Dam Yang Yunping; Zhang Mingjin; Sun Zhaohua; Han Jianqiao; Wang Jianjun JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 2018 3
45 IMPROVING THE SIMPLACE MODELLING FRAMEWORK FOR SUNFLOWER SIMULATION UNDER SALT STRESS Zeng, W. Z.; Ma, T.; Lei, G. Q.; Fang, Y. H.; Zhang, Y. G.; Zha, Y. Y.; Wu, J. W.; Huang, J. S. JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES 2018 4
46 Characteristics of dry-wet abrupt alternation events in the middle and lower reaches of the Yangtze River Basin and the relationship with ENSO Shan Lijie; Zhang Liping; Song Jiyun; Zhang Yanjun; She Dunxian; Xia Jun JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 2018 3
47 Estimation of Sunflower Seed Yield Using Partial Least Squares Regression and Artificial Neural Network Models Zeng Wenzhi; Xu Chi; Gang Zhao; Wu Jingwei; Huang Jiesheng PEDOSPHERE 2018 2
48 An integral calculation approach for numerical simulation of cavitating flow around a marine propeller behind the ship hull Han, Cheng-zao; Long, Yun; Ji, Bin; Long, Xin-ping; Zhang, Zhi-rong JOURNAL OF HYDRODYNAMICS 2018 3
49 Improving Freeze-Thaw Resistance and Strength Gain of Roller Compacted Fly Ash Concretes with Modified Absorbent Polymer Yang, Huamei; He, Zhen; Shao, Yixin; Li, Lei JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING 2018 3
50 Modeling Capillary Water Absorption in Concrete with Discrete Crack Network Li, Xinxin; Chen, Shenghong; Xu, Qing; Xu, Yi JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING 2018 3
51 Using reanalysis-driven regional climate model outputs for hydrology modelling Chen, Jie; Brissette, Francois P.; Chen, Hua HYDROLOGICAL PROCESSES 2018 2
52 Copulas-Based Drought Characteristics Analysis and Risk Assessment across the Loess Plateau of China She, Dunxian; Xia, Jun WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
53 Data assimilation of soil water flow by considering multiple uncertainty sources and spatial-temporal features: a field-scale real case study Li, Xiaomeng; Shi, Liangsheng; Zha, Yuanyuan; Wang, Yakun; Hu, Shun STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
54 Characterization of the nonpoint source pollution into river at different spatial scales Wang, Kang; Lin, Zhongbing WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL 2018 4
55 Analysis of Impacts of Climate Change and Human Activities on Hydrological Drought: a Case Study in the Wei River Basin, China Zou, Lei; Xia, Jun; She, Dunxian WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
56 Deriving Optimal Operating Rules of a Multi-Reservoir System Considering Incremental Multi-Agent Benefit Allocation Shen, Zhuowei; Liu, Pan; Ming, Bo; Feng, Maoyuan; Zhang, Xiaoqi; Li, He; Xie, Aili WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
57 Statistics for sample splitting for the calibration and validation of hydrological models Liu, Dedi; Guo, Shenglian; Wang, Zhaoli; Liu, Pan; Yu, Xixuan; Zhao, Qin; Zou, Hui STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
58 Optimal Design of Seasonal Flood Limited Water Levels by Jointing Operation of the Reservoir and Floodplains Xie, Aili; Liu, Pan; Guo, Shenglian; Zhang, Xiaoqi; Jiang, Hao; Yang, Guang WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
59 Identification of flood seasonality using an entropy-based method Xiong, Feng; Guo, Shenglian; Chen, Lu; Chang, Fi-John; Zhong, Yixuan; Liu, Pan STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
60 Transferability of Conceptual Hydrological Models Across Temporal Resolutions: Approach and Application Jie, Meng-Xuan; Chen, Hua; Xu, Chong-Yu; Zeng, Qiang; Chen, Jie; Kim, Jong-Suk; Guo, Sheng-lian; Guo, Fu-Qiang WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
61 Nonstationary statistical approach for designing LNWLs in inland waterways: a case study in the downstream of the Lancang River Zhao, Jiangyan; Xie, Ping; Zhang, Mingyang; Sang, Yan-Fang; Chen, Jie; Wu, Ziyi STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
62 An Adaptive Metropolis-Hastings Optimization Algorithm of Bayesian Estimation in Non-Stationary Flood Frequency Analysis Xu, Wentao; Jiang, Cong; Yan, Lei; Li, Lingqi; Liu, Shuonan WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
63 Influences of Ignition Temperature, Urea-to-Metal Nitrates Molar Ratio, and Further Calcination on Synthesis of C(4)AF via the SPCR Method Li Yang; He Zhen; Jiang Rui JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION 2018 4
64 Enhanced bed load sediment transport by unsteady flows in a degrading channel Li, Zhijing; Qian, Honglu; Cao, Zhixian; Liu, Huaihan; Pender, Gareth; Hu, Penghui INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH 2018 3
65 Deterioration Characteristics of Cement-Fly Ash Paste under Strong Ultraviolet Radiation and Low Temperature Conditions Liu Shuhua; Wang Lu; Wang Lei JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION 2018 4
66 Length-weight relationships of eight fish species from the upper reaches of the Yangtze River, southwest China Yi, R.; Tan, G. M.; Yang, Z.; Han, Q.; Chang, J. JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY 2018 4
67 Drought characteristics over China during 1980-2015 Shao, Dongguo; Chen, Shu; Tan, Xuezhi; Gu, Wenquan INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 2018 2
68 A Method to Identify Blasting-Induced Damage Zones in Rock Masses Based on the P-Wave Rise Time Zhang, Yuzhu; Lu, Wenbo; Yan, Peng; Chen, Ming; Yang, Jianhua GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL 2018 4
69 Parametric study of the smooth-joint contact model on the mechanical behavior of jointed rock Hu, Wanrui; Kwok, C. Y.; Duan, Kang; Wang, Tao INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL AND ANALYTICAL METHODS IN GEOMECHANICS 2018 3
70 Dynamic compressive and splitting tensile properties of concrete containing recycled tyre rubber under high strain rates Yang, Guo; Chen, Xudong; Xuan, Weihong; Chen, Yuzhi SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES 2018 4
71 Coupled modeling of bank retreat processes in the Upper Jingjiang Reach, China Deng, Shanshan; Xia, Junqiang; Zhou, Meirong; Li, Jie; Zhu, Yonghui EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS 2018 2
72 Energy Conversion Reveals Regime Transition of Imbibition in a Rough Fracture Hu, Ran; Wu, Dong-Sheng; Yang, Zhibing; Chen, Yi-Feng GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 2018 1
73 Evaluation of the BMA probabilistic inflow forecasts using TIGGE numeric precipitation predictions based on artificial neural network Zhong, Yixuan; Guo, Shenglian; Ba, Huanhuan; Xiong, Feng; Chang, Fi-John; Lin, Kairong HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
74 Effects of flow hydraulics on total nitrogen loss on steep slopes under simulated rainfall conditions Qian Feng; Huang Jiesheng; Liu Jingjun; Liu Honghu HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
75 Improving ANN model performance in runoff forecasting by adding soil moisture input and using data preprocessing techniques Ba, Huanhuan; Guo, Shenglian; Wang, Yun; Hong, Xingjun; Zhong, Yixuan; Liu, Zhangjun HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
76 Uncertainty analysis of hydrological multi-model ensembles based on CBP-BMA method He, Shaokun; Guo, Shenglian; Liu, Zhangjun; Yin, Jiabo; Chen, Kebing; Wu, Xushu HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
77 A simplified approach for flood modeling in urban environments Wu, Xushu; Wang, Zhaoli; Guo, Shenglian; Lai, Chengguang; Chen, Xiaohong HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
78 Gradation of the significance level of trends in precipitation over China Xie, Ping; Zhao, Yuxi; Sang, Yan-Fang; Gu, Haiting; Wu, Ziyi; Singh, Vijay P. HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
79 Tracking the error sources of spatiotemporal differences in TRMM accuracy using error decomposition method Wang, Jialing; Chen, Hua; Xu, Chong-Yu; Zeng, Qiang; Wang, Qingjing; Kim, Jong-Suk; Chen, Jie; Guo, Shenglian HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
80 Timing of human-induced climate change emergence from internal climate variability for hydrological impact studies Zhuan, Mei-Jia; Chen, Jie; Shen, Ming-Xi; Xu, Chong-Yu; Chen, Hua; Xiong, Li-Hua HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
81 A Forchheimer Equation-Based Flow Model for Fluid Flow Through Rock Fracture During Shear Rong, Guan; Yang, Jie; Cheng, Long; Tan, Jie; Peng, Jun; Zhou, Chuangbing ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 2018 2
82 Emergence of Nonlinear Laminar Flow in Fractures During Shear Zhou, Jia-Qing; Wang, Min; Wang, Lichun; Chen, Yi-Feng; Zhou, Chuang-Bing ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 2018 2
83 Modeling Micro-cracking Behavior of Bukit Timah Granite Using Grain-Based Model Peng, Jun; Wong, Louis Ngai Yuen; Teh, Cee Ing; Li, Zhihuan ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 2018 2
84 Stability performance for primary frequency regulation of hydro-turbine governing system with surge tank Guo, Wencheng; Yang, Jiandong APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 2018 3
85 Hydraulic hysteresis effects on the coupled flow-deformation processes in unsaturated soils: Numerical formulation and slope stability analysis Hu, Ran; Hong, Jia-Min; Chen, Yi-Feng; Zhou, Chuang-Bing APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 2018 3
86 Modeling of Interactions Between Floating Particles and Emergent Stems in Slow Open Channel Flow Liu, Xiaoguang; Zeng, Yuhong; Huai, Wenxin WATER RESOURCES RESEARCH 2018 1
87 Lateral compression response of overlapping jet-grout columns with geometric imperfections in radius and position Liu, Yong; Pan, Yutao; Sun, Miaomiao; Hu, Jun; Yao, Kai CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL 2018 3
88 The Effect of Water Deficit and Waterlogging on the Yield Components of Cotton Wu, Hao; Wang, Xiugui; Xu, Min; Zhang, Jinxing CROP SCIENCE 2018 3
89 Hydrological uncertainty processor based on a copula function Liu, Zhangjun; Guo, Shenglian; Xiong, Lihua; Xu, Chong-Yu HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 2018 3
90 Effects of material disorder on impact fragmentation of brittle spheres Chen Xing; Ma Gang; Zhou Wei; Lai Guo-Wei; Lai Zhi-Qiang ACTA PHYSICA SINICA 2018 3
91 A modified water cycle algorithm for long-term multi-reservoir optimization Xu, Yuni; Mei, Yadong APPLIED SOFT COMPUTING 2018 2
92 Revisiting statistical correlation between Mohr-Coulomb shear strength parameters of Hoek-Brown rock masses Zhang, Fu-Ping; Li, Dian-Qing; Cao, Zi-Jun; Xiao, Te; Zhao, Jian TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 2018 3
93 Velocity-frequency-amplitude-dependent frictional resistance of planar joints under dynamic normal load (DNL) conditions Dang, Wengang; Konietzky, Heinz; Chang, Lifu; Fruehwirt, Thomas TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 2018 3
94 Mechanical behavior of two kinds of prestressed composite linings: A case study of the Yellow River Crossing Tunnel in China Yang, Fan; Cao, Sheng-rong; Qin, Gan TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 2018 3
95 Failure modes and effect analysis of concrete gravity dams subjected to underwater contact explosion considering the hydrostatic pressure Li, Qi; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Niu, Xinqiang; Chen, Ming; Yan, Peng ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 2018 3
96 A fast boundary integral equation method for point location problem Wang, Qiao; Zhou, Wei; Cheng, Yonggang; Ma, Gang; Chang, Xiaolin; Chen, E. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 2018 3
97 Effects of close proximity underwater explosion on the nonlinear dynamic response of concrete gravity dams with orifices Zhao, Xiaohua; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Chen, Ming; Yan, Peng; Zhou, Chuangbing ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 2018 3
98 Modeling streamwise velocity and boundary shear stress of vegetation-covered flow Han, Lijuan; Zeng, Yuhong; Chen, Li; Li, Ming ECOLOGICAL INDICATORS 2018 2
99 A simplified method for estimating the longitudinal dispersion coefficient in ecological channels with vegetation Huai, Wenxin; Shi, Haoran; Song, Suwen; Ni, Shaoqiang ECOLOGICAL INDICATORS 2018 2
100 Drag coefficient estimation using flume experiments in shallow non-uniform water flow within emergent vegetation during rainfall Wang, Wei-Jie; Huai, Wen-Xin; Thompson, Sally; Peng, Wen-Qi; Katul, Gabriel G. ECOLOGICAL INDICATORS 2018 2
101 The early hydration of metakaolin blended cements by non-contact impedance measurement Cai, Rongjin; He, Zhen; Tang, Shengwen; Wu, Tao; Chen, E. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES 2018 2
102 Two precautions of entropy-weighting model in drought-risk assessment Yi, Fanghui; Li, Chen; Feng, Yan NATURAL HAZARDS 2018 3
103 Embankment prediction using testing data and monitored behaviour: A Bayesian updating approach Zheng, Dong; Huang, Jinsong; Li, Dian-Qing; Kelly, Richard; Sloan, Scott William COMPUTERS AND GEOTECHNICS 2018 3
104 Bayesian model comparison and characterization of bivariate distribution for shear strength parameters of soil Zhang, Lei; Li, Dian-Qing; Tang, Xiao-Song; Cao, Zi-Jun; Phoon, Kok-Kwang COMPUTERS AND GEOTECHNICS 2018 3
105 Subaerial rigid landslide-tsunamis: Insights from a block DEM-SPH model Tan, Hai; Xu, Qing; Chen, Shenghong ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 2018 3
106 Transverse distribution of streamwise velocity in open-channel flow with artificial emergent vegetation Zhang, Jiao; Zhong, Ya; Huai, Wenxin ECOLOGICAL ENGINEERING 2018 3
107 Seismic damage assessment and mechanism analysis of underground powerhouse of the Yingxiuwan Hydropower Station under the Wenchuan earthquake Wang, Xiaowei; Chen, Juntao; Xiao, Ming SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING 2018 3
108 The effect of different fracture mechanisms on impact fragmentation of brittle heterogeneous solid Ma, Gang; Zhang, Yida; Zhou, Wei; Ng, Tang-Tat; Wang, Qiao; Chen, Xing INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING 2018 2
109 Numerical investigation on immiscible displacement in 3D rough fracture: Comparison with experiments and the role of viscous and capillary forces Chen, Yi-Feng; Guo, Ni; Wu, Dong-Sheng; Hu, Ran ADVANCES IN WATER RESOURCES 2018 2
110 Effects of upstream and downstream dam operation on the spawning habitat suitability of Coreius guichenoti in the middle reach of the Jinsha River Zhang, Peng; Yang, Zhi; Cai, Lu; Qiao, Ye; Chen, Xiaojuan; Chang, Jianbo ECOLOGICAL ENGINEERING 2018 3
111 Experimental study on two-phase flow in rough fracture: Phase diagram and localized flow channel Chen, Yi-Feng; Wu, Dong-Sheng; Fang, Shu; Hu, Ran INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 2018 2
112 Microstructure-based fractal models for heat and mass transport properties of cement paste Yu, P.; Duan, Y. H.; Chen, E.; Tang, S. W.; Wang, X. Renshaw INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 2018 2
113 Spatio-temporal evolution characteristics and prediction of dry-wet abrupt alternation during the summer monsoon in the middle and lower reaches of the Yangtze River Basin Shan, Lijie; Zhang, Liping; Xiong, Zhe; Chen, Xinchi; Chen, Shaodan; Yang, Wei METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS 2018 4
114 Numerical modeling of surface explosion effects on shallow-buried box culvert behavior during the water diversion Yang, Guangdong; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Zhao, Xiaohua; Yan, Peng; Chen, Ming THIN-WALLED STRUCTURES 2018 2
115 Transient Pressure Analysis of a Prototype Pump Turbine: Field Tests and Simulation Hu, Jinhong; Yang, Jiandong; Zeng, Wei; Yang, Jiebin JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 2018 4
116 Experimental investigation of thermal cycling effect on physical and mechanical properties of bedrocks in geothermal fields Rong, Guan; Peng, Jun; Cai, Ming; Yao, Mengdi; Zhou, Chuangbing; Sha, Song APPLIED THERMAL ENGINEERING 2018 2
117 Conditional Value-at-Risk for Nonstationary Streamflow and Its Application for Derivation of the Adaptive Reservoir Flood Limited Water Level Zhang, Xiaoqi; Liu, Pan; Xu, Chong-Yu; Ming, Bo; Xie, Aili; Feng, Maoyuan JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT 2018 2
118 Influence of Reservoir Water Levels on the Protective Performance of Concrete Gravity Dams Subjected to Underwater Explosions Li, Qi; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Niu, Xinqiang; Chen, Ming; Yan, Peng JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING 2018 3
119 Damage features of RC slabs subjected to air and underwater contact explosions Zhao, Xiaohua; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Yan, Peng; Chen, Ming; Zhou, Chuangbing OCEAN ENGINEERING 2018 3
120 Biosurfactants for Sustainable Soil Management Ahmad, Zulfiqar; Imran, Muhammad; Qadeer, Samia; Hussain, Sabir; Kausar, Rukhsana; Dawson, Lorna; Khalid, Azeem ADVANCES IN AGRONOMY, VOL 150 2018 1
121 Morphological adjustment of the Qingshuigou channel on the Yellow River Delta and factors controlling its avulsion Zheng, Shan; Han, Shasha; Tan, Guangming; Xia, Junqiang; Wu, Baosheng; Wang, Kairong; Edmonds, Douglas A. CATENA 2018 1
122 Optimal daily generation scheduling of large hydro-photovoltaic hybrid power plants Ming, Bo; Liu, Pan; Cheng, Lei; Zhou, Yanlai; Wang, Xianxun ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 2018 1
123 Microstructure of four-graded roller compacted concrete He, Zhen; Deng, Hongyang; Fan, Fuping; Tan, Jianjun CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 2018 2
124 Deriving operating rules for a large-scale hydro-photovoltaic power system using implicit stochastic optimization Yang, Zhikai; Liu, Pan; Cheng, Lei; Wang, Hao; Ming, Bo; Gong, Wenting JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 2018 1
125 An arc-length method for controlled cohesive crack propagation using high-order XFEM and Irwin's crack closure integral Wang, Yongxiang; Waisman, Haim ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 2018 3
126 Influence of initial thermal cracking on physical and mechanical behaviour of a coarse marble: insights from uniaxial compression tests with acoustic emission monitoring Rong, Guan; Yao, Mengdi; Peng, Jun; Sha, Song; Tan, Jie GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL 2018 3
127 Boosting hydropower output of mega cascade reservoirs using an evolutionary algorithm with successive approximation Zhou, Yanlai; Guo, Shenglian; Chang, Fi-John; Xu, Chong-Yu APPLIED ENERGY 2018 1
128 Robust hydroelectric unit commitment considering integration of large-scale photovoltaic power: A case study in China Ming, Bo; Liu, Pan; Guo, Shenglian; Cheng, Lei; Zhou, Yanlai; Gao, Shida; Li, He APPLIED ENERGY 2018 1
129 Estimating the Transverse Mixing Coefficient in Laboratory Flumes and Natural Rivers Huai, Wenxin; Shi, Haoran; Yang, Zhonghua; Zeng, Yuhong WATER AIR AND SOIL POLLUTION 2018 4
130 Effects of specimen size and thermal-damage on physical and mechanical behavior of a fine-grained marble Rong, Guan; Peng, Jun; Yao, Mengdi; Jiang, Qinghui; Wong, Louis Ngai Yuen ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
131 Statistical characterization of shear strength parameters of rock mass for hydropower projects in China Tang, Xiao-Song; Li, Dian-Qing; Wang, Xiao-Gang; Phoon, Kok-Kwang ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
132 Reliability sensitivity analysis of geotechnical monitoring variables using Bayesian updating Li, Dian-Qing; Zhang, Fu-Ping; Cao, Zi-Jun; Tang, Xiao-Song; Au, Siu-Kui ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
133 A re-examination of slenderness ratio effect on rock strength: Insights from DEM grain-based modelling Peng, Jun; Wong, Louis Ngai Yuen; Teh, Cee Ing ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
134 Changes in photosynthesis and soil moisture drive the seasonal soil respiration-temperature hysteresis relationship Zhang, Quan; Phillips, Richard P.; Manzoni, Stefano; Scott, Russell L.; Oishi, A. Christopher; Finzi, Adrien; Daly, Edoardo; Vargas, Rodrigo; Novick, Kimberly A. AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 2018 1
135 The impacts of the Three Gorges Dam upon dynamic adjustment mode alterations in the Jingjiang reach of the Yangtze River, China Li, Sixuan; Li, Yitian; Yuan, Jing; Zhang, Wei; Chai, Yuanfang; Ren, Jinqiu GEOMORPHOLOGY 2018 2
136 Sustainability of internal structures during shear band forming in 2D granular materials Liu, Jiaying; Nicot, Francois; Zhou, Wei POWDER TECHNOLOGY 2018 2
137 A kinetic study of concurrent arsenic adsorption and phosphorus release during sediment resuspension Wang, Junbo; Xu, Jing; Xia, Jun; Wu, Feng; Zhang, Yanjun CHEMICAL GEOLOGY 2018 2
138 Assessing the effects of adaptation measures on optimal water resources allocation under varied water availability conditions Liu, Dedi; Guo, Shenglian; Shao, Quanxi; Liu, Pan; Xiong, Lihua; Wang, Le; Hong, Xingjun; Xu, Yao; Wang, Zhaoli JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
139 Estimating uncertainty and its temporal variation related to global climate models in quantifying climate change impacts on hydrology Shen, Mingxi; Chen, Jie; Zhuan, Meijia; Chen, Hua; Xu, Chong-Yu; Xiong, Lihua JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
140 Conditioned empirical orthogonal functions for interpolation of runoff time series along rivers: Application to reconstruction of missing monthly records Li, Lingqi; Gottschalk, Lars; Krasovskaia, Irina; Xiong, Lihua JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
141 On the event-based extreme precipitation across China: Time distribution patterns, trends, and return levels Wu, Xushu; Guo, Shenglian; Yin, Jiabo; Yang, Guang; Zhong, Yixuan; Liu, Dedi JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
142 A back-fitting algorithm to improve real-time flood forecasting Zhang, Xiaojing; Liu, Pan; Cheng, Lei; Liu, Zhangjun; Zhao, Yan JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
143 Switching the Richards' equation for modeling soil water movement under unfavorable conditions Zeng, Jicai; Zha, Yuanyuan; Yang, Jinzhong JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
144 The effect of rain gauge density and distribution on runoff simulation using a lumped hydrological modelling approach Zeng, Qiang; Chen, Hua; Xu, Chong-Yu; Jie, Meng-Xuan; Chen, Jie; Guo, Sheng-Lian; Liu, Jie JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
145 Sequential data-worth analysis coupled with ensemble Kalman filter for soil water flow: A real-world case study Wang, Yakun; Shi, Liangsheng; Zha, Yuanyuan; Li, Xiaomeng; Zhang, Qiuru; Ye, Ming JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
146 Effects of Three Gorges Dam operation on spatial distribution and evolution of channel thalweg in the Yichang-Chenglingji Reach of the Middle Yangtze River, China Lyu, Yiwei; Zheng, Shan; Tan, Guangming; Shu, Caiwen JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
147 Statistical distribution of hydraulic conductivity of rocks in deep-incised valleys, Southwest China Chen, Yi-Feng; Ling, Xiao-Ming; Liu, Ming-Ming; Hu, Ran; Yang, Zhibing JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
148 A copula-based analysis of projected climate changes to bivariate flood quantiles Yin, Jiabo; Guo, Shenglian; He, Shaokun; Guo, Jiali; Hong, Xingjun; Liu, Zhangjun JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
149 Partitioning multi-source uncertainties in simulating nitrogen loading in stream water using a coherent, stochastic framework: Application to a rice agricultural watershed in subtropical China Ma, Qiumei; Xiong, Lihua; Li, Yong; Li, Siyue; Xu, Chong-Yu SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2018 2
150 Interactive effects of environmental factors on phytoplankton communities and benthic nutrient interactions in a shallow lake and adjoining rivers in China Rao, Ke; Zhang, Xiang; Yi, Xiang-Jun; Li, Zheng-Shan; Wang, Ping; Huang, Guang-Wei; Guo, Xiao-Xi SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2018 2
151 MICROBIOLOGIC TECHNOLOGY FOR PURIFYING COASTAL AQUACULTURE WATER Shao, Yalu; Zhong, Hua; Chen, Lihua FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 2018 4
152 Design Flood Estimation Methods for Cascade Reservoirs Based on Copulas Guo, Shenglian; Muhammad, Rizwan; Liu, Zhangjun; Xiong, Feng; Yin, Jiabo WATER 2018 3
153 Quantifying differences between reservoir inflows and dam site floods using frequency and risk analysis methods Zhong, Yixuan; Guo, Shenglian; Liu, Zhangjun; Wang, Yun; Yin, Jiabo STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
154 Effect of spatial variability of shear strength parameters on critical slip surfaces of slopes Qi, Xiao-Hui; Li, Dian-Qing ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
155 Robustness of Subset Simulation to Functional Forms of Limit State Functions in System Reliability Analysis: Revisiting and Improvement Yang, Zhi-Yong; Cao, Zi-Jun; Feng, Xiao-Bo; Li, Dian-Qing; Au, Siu-Kui IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY 2018 3
156 Study on the Effect of Periphyton on the Water Quality of Eutrophic Lakes Ma, Diaoyuan; Chen, Shu; Lu, Jing; Song, Yani WATER AIR AND SOIL POLLUTION 2018 4
157 Risk Propagation of Delayed Payment in Stakeholder Network of Large Hydropower Project Construction considering Risk Resistance and Mitigation Chen, Yun; Hu, Zhigen; Liu, Quan; Zhao, Maoyang MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2018 4
158 Detection Model for Seepage Behavior of Earth Dams Based on Data Mining Jiang, Zhenxiang; He, Jinping MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2018 4
159 Vertical Displacements Driven by Groundwater Storage Changes in the North China Plain Detected by GPS Observations Liu, Renli; Zou, Rong; Li, Jiancheng; Zhang, Caihong; Zhao, Bin; Zhang, Yakun REMOTE SENSING 2018 2
160 Rui-Jin Zhang's Research on Sediment Transport Tan, Guangming; Fang, Hongwei; Dey, Subhasish; Wu, Weiming JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING 2018 3
161 Analysis of the lag effect of embankment dam seepage based on delayed mutual information Shi, Yuqun; Zhao, Cheng; Peng, Zhengquan; Yang, Haiyun; He, Jinping ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
162 3-D Lagrangian-based investigations of the time-dependent cloud cavitating flows around a Clark-Y hydrofoil with special emphasis on shedding process analysis Cheng, Huai-yu; Long, Xin-ping; Ji, Bin; Liu, Qi; Bai, Xiao-rui JOURNAL OF HYDRODYNAMICS 2018 3
163 Investigation of Pumped Storage Hydropower Power-Off Transient Process Using 3D Numerical Simulation Based on SP-VOF Hybrid Model Zhou, Daqing; Chen, Huixiang; Zhang, Languo ENERGIES 2018 3
164 Multi-site precipitation downscaling using a stochastic weather generator Chen, Jie; Chen, Hua; Guo, Shenglian CLIMATE DYNAMICS 2018 2
165 Impacts of correcting the inter-variable correlation of climate model outputs on hydrological modeling Chen, Jie; Li, Chao; Brissette, Francois P.; Chen, Hua; Wang, Mingna; Essou, Gilles R. C. JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
166 CPT-Based Probabilistic Characterization of Three-Dimensional Spatial Variability Using MLE Xiao, Te; Li, Dian-Qing; Cao, Zi-Jun; Zhang, Li-Min JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING 2018 3
167 Characterization of rainstorm modes along the upper mainstream of Yangtze River during 2003-2016 Wu, Xushu; Guo, Shenglian; Liu, Dedi; Hong, Xingjun; Liu, Zhangjun; Liu, Pan; Chen, Hua INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 2018 2
168 URANS simulations of the tip-leakage cavitating flow with verification and validation procedures Cheng, Huai-yu; Long, Xin-ping; Liang, Yun-zhi; Long, Yun; Ji, Bin JOURNAL OF HYDRODYNAMICS 2018 3
169 Large eddy simulation of a vertical buoyant jet in a vegetated channel Gao, Meng; Huai, Wenxin; Xiao, Yizhou; Yang, Zhonghua; Ji, Bin INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID FLOW 2018 3
170 Modeling and dynamic response control for primary frequency regulation of hydro-turbine governing system with surge tank Guo, Wencheng; Yang, Jiandong RENEWABLE ENERGY 2018 2
171 Dynamic Rheological Behavior of Low Water-to-binder Ratio Mortars under Large Amplitude Oscillatory Shear (LAOS) He Zhen; Jiang Rui; Li Yang JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION 2018 4
172 Hybrid Two-Stage Stochastic Methods Using Scenario-Based Forecasts for Reservoir Refill Operations Li, He; Liu, Pan; Guo, Shenglian; Ming, Bo; Cheng, Lei; Zhou, Yanlai JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT 2018 2
173 Investigation on Strength and Pore Structure of Supersulfated Cement Paste Liu, Shuhua; Wang, Lu MATERIALS SCIENCE-MEDZIAGOTYRA 2018 4
174 Evaluation of a random displacement model for predicting longitudinal dispersion in flow through suspended canopies Liu, Xiaoyu; Huai, Wenxin; Wang, Yufei; Yang, Zhonghua; Zhang, Jiao ECOLOGICAL ENGINEERING 2018 3
175 Effect of Deficiencies in the Tunnel Crown Thickness on Pressure Tunnels with Posttensioned Concrete Linings Qin, Gan; Cao, Shengrong; Yang, Fan ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING 2018 4
176 Analysis of environmental dispersion in a wetland flow under the effect of wind: Extended solution Wang, Huilin; Huai, Wenxin JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
177 Storage targets optimization embedded with analytical hedging rule for reservoir water supply operation Wang, Jing; Hu, Tiesong; Zeng, Xiang; Yasir, Muhammad WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY-WATER SUPPLY 2018 4
178 Uncertainty Analysis of Bivariate Design Flood Estimation and its Impacts on Reservoir Routing Yin, Jiabo; Guo, Shenglian; Liu, Zhangjun; Yang, Guang; Zhong, Yixuan; Liu, Dedi WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
179 The Permeable Character of CSG Dams and Their Seepage Fields Zhao, Xin; He, Yunlong COMPLEXITY 2018 2
180 Flood coincidence analysis of Poyang Lake and Yangtze River: risk and influencing factors Bing Jianping; Deng Pengxin; Zhang Xiang; Lv Sunyun; Marani, Marco; Yi, Xiao STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
181 A depth-averaged two-phase model for debris flows over fixed beds Li, Ji; Cao, Zhixian; Hu, Kaiheng; Pender, Gareth; Liu, Qingquan INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH 2018 3
182 A depth-averaged two-phase model for debris flows over erodible beds Li, Ji; Cao, Zhixian; Hu, Kaiheng; Pender, Gareth; Liu, Qingquan EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS 2018 2
183 Estimation of Longitudinal Dispersion Coefficient in Ice-Covered Rivers Zhong, Ya; Huai, Wenxin; Wang, Yufei; Chen, Gang JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING 2018 3
184 Flood Frequency Analysis Using Halphen Distribution and Maximum Entropy Xiong, Feng; Guo, Shenglian; Chen, Lu; Yin, Jiabo; Liu, Pan JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING 2018 4
185 The Use of SPEI and TVDI to Assess Temporal-Spatial Variations in Drought Conditions in the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River Basin, China Chen, Shaodan; Zhang, Liping; Liu, Xin; Guo, Mengyao; She, Dunxian ADVANCES IN METEOROLOGY 2018 4
186 Water quality in simulated eutrophic shallow lakes in the presence of periphyton under different flow conditions Chen, Shu; Yang, Guolu; Lu, Jing; Wang, Lei ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2018 3
187 Hydration Mechanism of Cement-based Materials with Different Si-rich Mineral Admixtures He Zhen; Hu Lingling JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION 2018 4
188 A Vibration-Isolating Blast Technique with Shock-Reflection Device for Dam Foundation Excavation in Complicated Geological Conditions Hu, Haoran; Lu, Wenbo; Yan, Peng; Chen, Ming; Gao, Qidong SHOCK AND VIBRATION 2018 4
189 Coupled three-layer model for turbulent flow over large-scale roughness: On the hydrodynamics of boulder-bed streams Pan, Wen-hao; Liu, Shi-he; Huang, Li GEOMORPHOLOGY 2018 2
190 Assessment of Sediment Impact on the Risk of River Diversion during Dam Construction: A Simulation-Based Project Study on the Jing River, China Song, Zida; Liu, Quan; Hu, Zhigen; Li, Huian; Xiong, Jianqing WATER 2018 3
191 A quasi single-phase model for debris flows and its comparison with a two-phase model Xia Chun-chen; Li Ji; Cao Zhi-xian; Liu Qing-quan; Hu Kai-heng JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE 2018 3
192 Advances in applications of rhamnolipids biosurfactant in environmental remediation: A review Liu, Guansheng; Zhong, Hua; Yang, Xin; Liu, Yang; Shao, Binbin; Liu, Zhifeng BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 2018 2
193 Dynamic Response Simulation of Lining Structure for Tunnel Portal Section under Seismic Load Liu, Guoqing; Chen, Juntao; Xiao, Ming; Yang, Yang SHOCK AND VIBRATION 2018 4
194 Study on the grinding kinetics of copper tailing powder Liu, Shuhua; Li, Qiaoling; Song, Junwei POWDER TECHNOLOGY 2018 2
195 Channel adjustments in a gravel-sand bed reach owing to upstream damming Zhou, Meirong; Xia, Junqiang; Deng, Shanshan; Lu, Jinyou; Lin, Fenfen GLOBAL AND PLANETARY CHANGE 2018 2
196 Responses of Cotton at Different Growth Stages to Aeration Stress under the Influence of High Temperature Qian, Long; Wang, Xiugui; Luo, Yunying; Sun, Huaiwei; Luo, Wenbing CROP SCIENCE 2018 3
197 Role of particle crushing on particle kinematics and shear banding in granular materials Ma, Gang; Regueiro, Richard A.; Zhou, Wei; Wang, Qiao; Liu, Jiaying ACTA GEOTECHNICA 2018 3
198 Fractal behavior and shape characteristics of fragments produced by the impact of quasi-brittle spheres Ma, Gang; Zhou, Wei; Zhang, Yida; Wang, Qiao; Chang, Xiaolin POWDER TECHNOLOGY 2018 2
199 A combined model for river health evaluation based upon the physical, chemical, and biological elements Zhang, Xiang; Meng, Yu; Xia, Jun; Wu, Bi; She, Dunxian ECOLOGICAL INDICATORS 2018 2
200 Regularized moving least-square method and regularized improved interpolating moving least-square method with nonsingular moment matrices Wang, Qiao; Zhou, Wei; Cheng, Yonggang; Ma, Gang; Chang, Xiaolin; Miao, Yu; Chen, E. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 2018 1
201 A geometric potential-based contact detection algorithm for egg-shaped particles in discrete element modeling Zhou, Wei; Huang, Yong; Ng, Tang-Tat; Ma, Gang POWDER TECHNOLOGY 2018 2
202 Undrained behavior of binary granular mixtures with different fines contents Zhou, Wei; Wu, Wei; Ma, Gang; Ng, Tang-tat; Chang, Xiaolin POWDER TECHNOLOGY 2018 2
203 Evaluation of flood season segmentation using seasonal exceedance probability measurement after outlier identification in the Three Gorges Reservoir Pan, Zhengke; Liu, Pan; Gao, Shida; Feng, Maoyuan; Zhang, Yangyang STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
204 Variability of crack initiation and crack damage for various rock types Peng, Jun; Rong, Guan; Jiang, Maiyong ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES 2018 4
205 Early Age Carbonation Heat and Products of Tricalcium Silicate Paste Subject to Carbon Dioxide Curing Li, Zhen; He, Zhen; Shao, Yixin MATERIALS 2018 3
206 Kinetics and mechanisms of pH-dependent direct photolysis of p-arsanilic acid under UV-C light Xu, Jing; Shen, Xiangyi; Wang, Duanli; Zhao, Chuxuan; Liu, Zizheng; Pozdnyakov, Ivan P.; Wu, Feng; Xia, Jun CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 2018 1
207 Design of a new TDR probe to measure water content and electrical conductivity in highly saline soils Tan, Xiao; Wu, Jingwei; Huang, Jiesheng; Wu, Mousong; Zeng, Wenzhi JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 2018 2
208 NE-IIBEFM for problems with body forces: A seamless integration of the boundary type meshfree method and the NURBS boundary in CAD Wang, Qiao; Zhou, Wei; Cheng, Yonggang; Ma, Gang; Chang, Xiaolin; Chen, E. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 2018 2
209 Synthesis of the mesoporous carbon-nano-zero-valent iron composite and activation of sulfite for removal of organic pollutants Xu, Jing; Wang, Xiaoren; Pan, Feng; Qin, Yi; Xia, Jun; Li, Jinjun; Wu, Feng CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 2018 1
210 The regulatory role of endogenous iron on greenhouse gas emissions under intensive nitrogen fertilization in subtropical soils of China Han, Jiangpei; Shi, Liangsheng; Wang, Yakun; Chen, Zhuowei; Wu, Laosheng ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2018 3
211 Hydrologic and water quality performance of a laboratory scale bioretention unit Xia, Jun; Wang, Hongping; Stanford, Richard L.; Pan, Guoyan; Yu, Shaw L. FRONTIERS OF ENVIRONMENTAL SCIENCE & ENGINEERING 2018 2
212 Identification of Hydrological Drought in Eastern China Using a Time-Dependent Drought Index Zou, Lei; Xia, Jun; Ning, Like; She, Dunxian; Zhan, Chesheng WATER 2018 3
213 Evaluation of the significance of abrupt changes in precipitation and runoff process in China Xie, Ping; Wu, Ziyi; Sang, Yan-Fang; Gu, Haiting; Zhao, Yuxi; Singh, Vijay P. JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
214 The development of land use planning scenarios based on land suitability and its influences on eco-hydrological responses in the upstream of the Huaihe River basin Yu, Dan; Xie, Ping; Dong, Xiaohua; Su, Bob; Hu, Xiaonong; Wang, Kai; Xu, Shijin ECOLOGICAL MODELLING 2018 3
215 Evaluating Consistency between the Remotely Sensed Soil Moisture and the Hydrological Model-Simulated Soil Moisture in the Qujiang Catchment of China Xiong, Lihua; Yang, Han; Zeng, Ling; Xu, Chong-Yu WATER 2018 3
216 Investigation of ferrous iron-involved anaerobic denitrification in three subtropical soils of southern China Han, Jiangpei; Shi, Liangsheng; Wang, Yakun; Chen, Zhuowei; Xu, Jianming JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 2018 2
217 Hydraulic damping mechanism of low frequency oscillations in power systems: Quantitative analysis using a nonlinear model of hydropower plants Yang, Weijia; Norrlund, Per; Bladh, Johan; Yang, Jiandong; Lundin, Urban APPLIED ENERGY 2018 1
218 Global sensitivity analysis for identifying important parameters of nitrogen nitrification and denitrification under model uncertainty and scenario uncertainty Chen, Zhuowei; Shi, Liangsheng; Ye, Ming; Zhu, Yan; Yang, Jinzhong JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
219 Numerical Simulation and Sensitivity Analysis for Nitrogen Dynamics Under Sewage Water Irrigation with Organic Carbon Liu, Kun; Zhu, Yan; Ye, Ming; Yang, Jinzhong; Cheng, Xianjun; Shi, Liangsheng WATER AIR AND SOIL POLLUTION 2018 4
220 An efficient soil water balance model based on hybrid numerical and statistical methods Mao, Wei; Yang, Jinzhong; Zhu, Yan; Ye, Ming; Liu, Zhao; Wu, Jingwei JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
221 Sensitivity and uncertainty analysis of the HYDRUS-1D model for root water uptake in saline soils Zeng, Wenzhi; Lei, Guoqing; Zha, Yuanyuan; Fang, Yuanhao; Wu, Jingwei; Huang, Jiesheng CROP & PASTURE SCIENCE 2018 3
222 Optical-based and thermal-based surface conductance and actual evapotranspiration estimation, an evaluation study in the North China Plain Hu, Xiaolong; Shi, Liangsheng; Lin, Lin; Zhang, Baozhong; Zha, Yuanyuan AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 2018 1
223 Phototransformation of p-arsanilic acid in aqueous media containing nitrogen species Xu, Jing; Zhang, Heng; Luo, Tao; Liu, Zizheng; Xia, Jun; Zhang, Xiang CHEMOSPHERE 2018 2
224 Numerical modeling of preloaded filling spiral case structure Zhang, Zhimin; Wu, Hegao; Shi, Changzheng; Zhang, Qiling; Su, Kai; Hu, Lei LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 2018 4
225 Error correction-based forecasting of reservoir water levels: Improving accuracy over multiple lead times Zhang, Xiaojing; Liu, Pan; Zhao, Yan; Deng, Chao; Li, Zejun; Xiong, Mengsi ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE 2018 2
226 Modelling of hyperconcentrated flood and channel evolution in a braided reach using a dynamically coupled one-dimensional approach Xia, Junqiang; Zhang, Xiaolei; Wang, Zenghui; Li, Jie; Zhou, Meirong JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
227 Interpretation of high pressure pack tests for design of impervious barriers under high-head conditions Zhou, Chuang-Bing; Zhao, Xian-Jin; Chen, Yi-Feng; Liao, Zhen; Liu, Ming-Ming ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
228 Methodology that improves water utilization and hydropower generation without increasing flood risk in mega cascade reservoirs Zhou, Yanlai; Guo, Shenglian; Chang, Fi-John; Liu, Pan; Chen, Alexander B. ENERGY 2018 2
229 SEDIMENT MANAGEMENT IN THE YELLOW RIVER BASIN, CHINA: INTEGRATED MANAGEMENT FOR A HEAVILY SEDIMENTARY RIVER SYSTEM Wang, Qianyou; Yang, Guolu; Zhu, Senlin FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 2018 4
230 Sediment Management in East Lake, China: a Combined Bio-Physical and Socioeconomic Approach for Managing Sediments in a Polluted Lake System Zhu, Senlin; Yang, Guolu; Dai, Jiangyu POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 2018 4
231 Effect of various alkalis on hydration properties of alkali-activated slag cements Liu, Shuhua; Li, Qiaoling; Han, Weiwei JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 2018 3
232 New experimental dataset for partial dam-break floods over mobile beds Qian, Honglu; Cao, Zhixian; Liu, Huaihan; Pender, Gareth JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH 2018 3
233 Stream temperature response to climate change and water diversion activities Liu, Dedi; Xu, Yao; Guo, Shenglian; Xiong, Lihua; Liu, Pan; Zhao, Qin STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
234 Deterioration Characteristics of Cement-Limestone Powder Paste Under Compound Erosion Solution Liu, Shuhua; Wang, Lu; Hu, Ningning; Song, Junwei MATERIALS SCIENCE-MEDZIAGOTYRA 2018 4
235 Study of the Peak Shear Strength of a Cement-Filled Hard Rock Joint She, Cheng-Xue; Sun, Fu-Ting ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 2018 2
236 Joint Probability Modeling for Two Debris-Flow Variables: Copula Approach Tang, Xiao-Song; Wang, J. P.; Yang, Wei; Li, Dian-Qing NATURAL HAZARDS REVIEW 2018 4
237 Multiple causes of nonstationarity in the Weihe annual low-flow series Xiong, Bin; Xiong, Lihua; Chen, Jie; Xu, Chong-Yu; Li, Lingqi HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES 2018 1
238 A new method for calculating ecological flow: Distribution flow method Tan, Guangming; Yi, Ran; Chang, Jianbo; Shu, Caiwen; Yin, Zhi; Han, Shasha; Feng, Zhiyong; Lyu, Yiwei AIP ADVANCES 2018 4
239 Photo-Oxidation of Bisphenol A in Aqueous Solutions at Near Neutral pH by a Fe(III)-Carboxylate Complex with Oxalacetic Acid as a Benign Molecule Xu, Jing; Zhao, Chuxuan; Wang, Tianbei; Yang, Shaojie; Liu, Zizheng MOLECULES 2018 3
240 The modeling of electrical property in porous media based on fractal leaf vein network Cai, R. J.; Tang, S. W.; He, Z. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE 2018 1
241 Approximate Solutions for Ideal Dam-Break Sediment-Laden Flows on Uniform Slopes Ni, Yufang; Cao, Zhixian; Borthwick, Alistair; Liu, Qingquan WATER RESOURCES RESEARCH 2018 1
242 THE ANALYSIS OF THERMAL RESISTANCE OF THREE-DIMENSIONAL FRACTAL NETWORKS EMBEDDED IN A SPHERE Tang, S. W.; A, H. B.; Yu, P.; Wang, L.; Cai, R. J.; Chen, E. FRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY 2018 2
243 Microstructure-based homogenization method for early-age creep of cement paste Yu, P.; Duan, Y. H.; Chen, E.; Tang, S. W.; Hanif, A.; Fan, Y. L. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 2018 2
244 Controls of natural fractures on the texture of hydraulic fractures in rock Zhao, Xianyu; Wang, Tao; Elsworth, Derek; He, Yunlong; Zhou, Wei; Zhuang, Li; Zeng, Jun; Wang, Suifeng JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 2018 3
245 Wettability and Flow Rate Impacts on Immiscible Displacement: A Theoretical Model Hu, Ran; Wan, Jiamin; Yang, Zhibing; Chen, Yi-Feng; Tokunaga, Tetsu GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 2018 1
246 Seepage analysis of a diversion tunnel with high pressure in different periods: a case study Wang, Tao; Hu, Wanrui; Wu, Hegao; Zhou, Wei; Su, Kai; Cheng, Long EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING 2018 4
247 Non-symmetrical levee breaching processes in a channel bend due to overtopping Wu, Songbai; Yu, Minghui; Wei, Hongyan; Liang, Yanjie; Zeng, Jing INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH 2018 3
248 Vegetation's role in controlling long-term response of near ground air temperature to precipitation change in a semi-arid region Hui, Yu; Zhang, Quan; Xu, Chong-Yu; Xiong, Lihua; Chen, Jie; Xie, Ping JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS 2018 4
249 A Reduced-Order Successive Linear Estimator for Geostatistical Inversion and its Application in Hydraulic Tomography Zha, Yuanyuan; Yeh, Tian-Chyi J.; Illman, Walter A.; Zeng, Wenzhi; Zhang, Yonggen; Sun, Fangqiang; Shi, Liangsheng WATER RESOURCES RESEARCH 2018 1
250 Short-term forecasting of daily crop evapotranspiration using the "K-c-ETo' approach and public weather forecasts Zhang, Lei; Cui, Yuanlai; Xiang, Zhao; Zheng, Shizong; Traore, Seydou; Luo, Yufeng ARCHIVES OF AGRONOMY AND SOIL SCIENCE 2018 2
251 A Weather Generator-Based Statistical Downscaling Tool for Site-Specific Assessment of Climate Change Impacts Chen, J.; Zhang, X. J.; Li, X. TRANSACTIONS OF THE ASABE 2018 4
252 Characteristics of shear-induced asperity degradation of rock fractures and implications for solute retardation Zhao, Zhihong; Peng, Huan; Wu, Wei; Chen, Yi-Feng INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES 2018 3
253 Phenological metrics-based crop classification using HJ-1 CCD images and Landsat 8 imagery Zhang, Xiaochun; Xiong, Qinxue; Di, Liping; Tang, Junmei; Yang, Jin; Wu, Huayi; Qin, Yan; Su, Rongrui; Zhou, Wei INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL EARTH 2018 2
254 Length-weight and length-length relationships of five fish species from the Zigui section of the lower Three Gorges Reservoir, Hubei Province, China Yi, R.; Tan, G. M.; Yang, Z.; Chang, J. B. JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY 2018 4
255 Channel geometry adjustments in response to hyperconcentrated floods in a braided reach of the Lower Yellow River Li, Jie; Xia, Junqiang; Zhou, Meirong; Deng, Shanshan; Wang, Zenghui PROGRESS IN PHYSICAL GEOGRAPHY 2018 2
256 Back Analysis and Calculation of Dynamic Mechanical Parameters of Rock Mass with Measured Blasting Vibration Signals Yang, Zhaowei; Lu, Wenbo; Gao, Qidong; Yan, Peng; Chen, Ming; Hu, Haoran MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2018 4
257 Performance of the Prestressed Composite Lining of a Tunnel: Case Study of the Yellow River Crossing Tunnel Yang, Fan; Cao, Sheng-rong; Qin, Gan INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 2018 4


序号 题目 作者 期刊 出版年 大类分区
1 Effect of nanoscale phase separation on the fracture behavior of glasses: Toward tough, yet transparent glasses Tang, Longwen; Krishnan, N. M. Anoop; Berjikian, Jonathan; Rivera, Jared; Smedskjaer, Morten M.; Mauro, John C.; Zhou, Wei; Bauchy, Mathieu PHYSICAL REVIEW MATERIALS 2018 3
2 Testing and Improving the WOFOST Model for Sunflower Simulation on Saline Soils of Inner Mongolia, China Zhu, Jiangxu; Zeng, Wenzhi; Ma, Tao; Lei, Guoqing; Zha, Yuanyuan; Fang, Yuanhao; Wu, Jingwei; Huang, Jiesheng AGRONOMY-BASEL 2018 3
3 Rock-soil slope stability analysis by two-phase random media and finite elements Liu, Yong; Xiao, Huawen; Yao, Kai; Hu, Jun; Wei, Hong GEOSCIENCE FRONTIERS 2018 1
4 Probabilistic stability analyses of undrained slopes by 3D random fields and finite element methods Liu, Yong; Zhang, Wengang; Zhang, Lei; Zhu, Zhiren; Hu, Jun; Wei, Hong GEOSCIENCE FRONTIERS 2018 1
5 Determination of site-specific soil-water characteristic curve from a limited number of test data - A Bayesian perspective Wang, Lin; Cao, Zi-Jun; Li, Dian-Qing; Phoon, Kok-Kwang; Au, Siu-Kui GEOSCIENCE FRONTIERS 2018 1
6 Burden on hydropower units for short-term balancing of renewable power systems Yang, Weijia; Norrlund, Per; Saarinen, Linn; Witt, Adam; Smith, Brennan; Yang, Jiandong; Lundin, Urban NATURE COMMUNICATIONS 2018 1
7 Large increase in global storm runoff extremes driven by climate and anthropogenic changes Yin, Jiabo; Gentine, Pierre; Zhou, Sha; Sullivan, Sylvia C.; Wang, Ren; Zhang, Yao; Guo, Shenglian NATURE COMMUNICATIONS 2018 1
8 Evaluation of Various Probability Distributions for Deriving Design Flood Featuring Right-Tail Events in Pakistan Rizwan, Muhammad; Guo, Shenglian; Xiong, Feng; Yin, Jiabo WATER 2018 3
9 Water Resource Optimal Allocation Based on Multi-Agent Game Theory of HanJiang River Basin Han, Qi; Tan, Guangming; Fu, Xiang; Mei, Yadong; Yang, Zhenyu WATER 2018 3
10 Theoretical Model of Suspended Sediment Concentration in a Flow with Submerged Vegetation Li, Da; Yang, Zhonghua; Sun, Zhaohua; Huai, Wenxin; Liu, Jianhua WATER 2018 3
11 Verification and Validation of URANS Simulations of the Round Buoyant Jet in Counterflow Xiao, Yizhou; Huai, Wenxin; Ji, Bin; Yang, Zhonghua WATER 2018 3
12 Qualifying Coordination Mechanism for Cascade-Reservoir Operation with a New Game-Theoretical Methodology Xu, Yuni; Fu, Xiang; Qin, Jianan WATER 2018 3
13 A New Well-Balanced Reconstruction Technique for the Numerical Simulation of Shallow Water Flows with Wet/Dry Fronts and Complex Topography Zhu, Zhengtao; Yang, Zhonghua; Bai, Fengpeng; An, Ruidong WATER 2018 3
14 Evaluating the Temporal Dynamics of Uncertainty Contribution from Satellite Precipitation Input in Rainfall-Runoff Modeling Using the Variance Decomposition Method Ma, Qiumei; Xiong, Lihua; Liu, Dedi; Xu, Chong-Yu; Guo, Shenglian REMOTE SENSING 2018 2
15 Daily Water Quality Forecast of the South-To-North Water Diversion Project of China Based on the Cuckoo Search- Back Propagation Neural Network Shao, Dongguo; Nong, Xizhi; Tan, Xuezhi; Chen, Shu; Xu, Baoli; Hu, Nengjie WATER 2018 3
16 Synthetic Impacts of Internal Climate Variability and Anthropogenic Change on Future Meteorological Droughts over China Gu, Lei; Chen, Jie; Xu, Chong-Yu; Wang, Hui-Min; Zhang, LiPing WATER 2018 3
17 The Value of Hydrologic Information in Reservoir Outflow Decision-Making Chen, Kebing; Guo, Shenglian; He, Shaokun; Xu, Tao; Zhong, Yixuan; Sun, Sirui WATER 2018 3
18 Numerical Simulation of Hydraulic Characteristics in A Vortex Drop Shaft Zhang, Wenchuan; Wang, Junxing; Zhou, Chuangbing; Dong, Zongshi; Zhou, Zhao WATER 2018 3
19 Hydration Kinetics of Composite Cementitious Materials Containing Copper Tailing Powder and Graphene Oxide Liu, Shuhua; Li, Qiaoling; Zhao, Xinyi MATERIALS 2018 3
20 Floatability and a semiempirical model for resuspension thresholds of hydrochorous seeds Zhu, Xi; Zeng, Yuhong; Huai, Wenxin ECOHYDROLOGY 2018 3
21 Multi-Attribute Group-Decision on a Construction Diversion Scheme for Hydropower Projects Based on Perception Utility Liu, Dawei; Hu, Zhigen; Guo, Wencheng ENERGIES 2018 3
22 Hydrodynamic experiments on the impacts of vehicle blockages at bridges Xia, J.; Teo, F. Y.; Falconer, R. A.; Chen, Q.; Deng, S. JOURNAL OF FLOOD RISK MANAGEMENT 2018 3
23 Model and Analysis of Integrating Wind and PV Power in Remote and Core Areas with Small Hydropower and Pumped Hydropower Storage Wang, Xianxun; Chen, Lihua; Chen, Qijuan; Mei, Yadong; Wang, Hao ENERGIES 2018 3
24 Comparison of Mechanical Behavior and Acoustic Emission Characteristics of Three Thermally-Damaged Rocks Peng, Jun; Yang, Sheng-Qi ENERGIES 2018 3
25 Comparison of partial least square regression, support vector machine, and deep-learning techniques for estimating soil salinity from hyperspectral data Zeng, Wenzhi; Zhang, Dongying; Fang, Yuanhao; Wu, Jingwei; Huang, Jiesheng JOURNAL OF APPLIED REMOTE SENSING 2018 4
26 Short-term daily forecasting of crop evapotranspiration of rice using public weather forecasts Li, Dan; Chen, Junying; Luo, Yufeng; Liu, Fangping; Luo, Hongying; Xie, Hengwang; Cui, Yuanlai PADDY AND WATER ENVIRONMENT 2018 3
27 Effects of temperature and soil moisture on gross nitrification and denitrification rates of a Chinese lowland paddy field soil Tan, Xuezhi; Shao, Dongguo; Gu, Wenquan PADDY AND WATER ENVIRONMENT 2018 3
28 Comparison of seismic effects during deep tunnel excavation with different methods Xie Liangtao; Yan Peng; Lu Wenbo; Chen Ming; Wang Gaohui EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION 2018 3
29 Numerical Investigation of Grouting of Rock Mass with Fracture Propagation Using Cohesive Finite Elements Zhou, Li; Su, Kai; Wu, Hegao; Shi, Changzheng INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMECHANICS 2018 3
30 A simple method for calculating in-situ settling velocities of cohesive sediment without fractal dimensions Zhao, Jin-xiao; Yang, Guo-lu; Kreitmair, Monika; Yue, Yao JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE A 2018 3
31 Modelling of flood risks to people and property in a flood diversion zone Xia, Jun-qiang; Guo, Peng; Zhou, Mei-rong; Falconer, Roger A.; Wang, Zeng-hui; Chen, Qian JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE A 2018 3
32 Selection of optimal escape routes in a flood-prone area based on 2D hydrodynamic modelling Guo, Peng; Xia, Junqiang; Zhou, Meirong; Falconer, Roger A.; Chen, Qian; Zhang, Xiaolei JOURNAL OF HYDROINFORMATICS 2018 4
33 Transferability of climate simulation uncertainty to hydrological impacts Wang, Hui-Min; Chen, Jie; Cannon, Alex J.; Xu, Chong-Yu; Chen, Hua HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES 2018 1
34 A SPH-Lagrangian-Eulerian Approach for the Simulation of Concrete Gravity Dams under Combined Effects of Penetration and Explosion Yang, Guangdong; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Yan, Peng; Chen, Ming; Wu, Xinxia KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 2018 4
35 Effects of Strain Energy Adjustment: A Case Study of Rock Failure Modes during Deep Tunnel Excavation with Different Methods Xie, Liang-Tao; Yan, Peng; Lu, Wen-Bo; Chen, Ming; Wang, Gao-Hui KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 2018 4
36 Improvement of the SWAT model for event-based flood simulation on a sub-daily timescale Yu, Dan; Xie, Ping; Dong, Xiaohua; Hu, Xiaonong; Liu, Ji; Li, Yinghai; Peng, Tao; Ma, Haibo; Wang, Kai; Xu, Shijin HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES 2018 1
37 Evaluation of Rock Vibration Generated in Blasting Excavation of Deep-buried Tunnels Yang, Jianhua; Lu, Wenbo; Li, Peng; Yan, Peng KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 2018 4
38 Experimental and numerical investigation of the effect of blast-generated free surfaces on blasting vibration Lu, Wenbo; Leng, Zhendong; Hu, Haoran; Chen, Ming; Wang, Gaohui EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING 2018 4
39 Comparison of First-Order and Second-Order Derived Moment Approaches in Estimating Annual Runoff Distribution Kuang, Yunqi; Xiong, Lihua; Yu, Kun-xia; Liu, Pan; Xu, Chong-Yu; Yan, Lei JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING 2018 4
40 A statistical model of deformation during the construction of a concrete face rockfill dam Shi, Yuqun; Yang, Juanjuan; Wu, Jielian; He, Jinping STRUCTURAL CONTROL & HEALTH MONITORING 2018 2
41 Quantitative mechanisms of cadmium adsorption on rice straw- and swine manure-derived biochars Deng, Yiyi; Huang, Shuang; Laird, David A.; Wang, Xiugui; Dong, Caiqin ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2018 3
42 Assessing the influence of climate change and inter-basin water diversion on Haihe River basin, eastern China: a coupled model approach Xia, Jun; Wang, Qiang; Zhang, Xiang; Wang, Rui; She, Dunxian HYDROGEOLOGY JOURNAL 2018 3
43 Applying energy theory to understand the relationship between the Yangtze River and Poyang Lake Chen Mofei; Deng Jinyun; Fan Shaoying; Li Yitian JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 2018 3
44 The relationship between water level change and river channel geometry adjustment in the downstream of the Three Gorges Dam Yang Yunping; Zhang Mingjin; Sun Zhaohua; Han Jianqiao; Wang Jianjun JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 2018 3
45 IMPROVING THE SIMPLACE MODELLING FRAMEWORK FOR SUNFLOWER SIMULATION UNDER SALT STRESS Zeng, W. Z.; Ma, T.; Lei, G. Q.; Fang, Y. H.; Zhang, Y. G.; Zha, Y. Y.; Wu, J. W.; Huang, J. S. JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES 2018 4
46 Characteristics of dry-wet abrupt alternation events in the middle and lower reaches of the Yangtze River Basin and the relationship with ENSO Shan Lijie; Zhang Liping; Song Jiyun; Zhang Yanjun; She Dunxian; Xia Jun JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 2018 3
47 Estimation of Sunflower Seed Yield Using Partial Least Squares Regression and Artificial Neural Network Models Zeng Wenzhi; Xu Chi; Gang Zhao; Wu Jingwei; Huang Jiesheng PEDOSPHERE 2018 2
48 An integral calculation approach for numerical simulation of cavitating flow around a marine propeller behind the ship hull Han, Cheng-zao; Long, Yun; Ji, Bin; Long, Xin-ping; Zhang, Zhi-rong JOURNAL OF HYDRODYNAMICS 2018 3
49 Improving Freeze-Thaw Resistance and Strength Gain of Roller Compacted Fly Ash Concretes with Modified Absorbent Polymer Yang, Huamei; He, Zhen; Shao, Yixin; Li, Lei JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING 2018 3
50 Modeling Capillary Water Absorption in Concrete with Discrete Crack Network Li, Xinxin; Chen, Shenghong; Xu, Qing; Xu, Yi JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING 2018 3
51 Using reanalysis-driven regional climate model outputs for hydrology modelling Chen, Jie; Brissette, Francois P.; Chen, Hua HYDROLOGICAL PROCESSES 2018 2
52 Copulas-Based Drought Characteristics Analysis and Risk Assessment across the Loess Plateau of China She, Dunxian; Xia, Jun WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
53 Data assimilation of soil water flow by considering multiple uncertainty sources and spatial-temporal features: a field-scale real case study Li, Xiaomeng; Shi, Liangsheng; Zha, Yuanyuan; Wang, Yakun; Hu, Shun STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
54 Characterization of the nonpoint source pollution into river at different spatial scales Wang, Kang; Lin, Zhongbing WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL 2018 4
55 Analysis of Impacts of Climate Change and Human Activities on Hydrological Drought: a Case Study in the Wei River Basin, China Zou, Lei; Xia, Jun; She, Dunxian WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
56 Deriving Optimal Operating Rules of a Multi-Reservoir System Considering Incremental Multi-Agent Benefit Allocation Shen, Zhuowei; Liu, Pan; Ming, Bo; Feng, Maoyuan; Zhang, Xiaoqi; Li, He; Xie, Aili WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
57 Statistics for sample splitting for the calibration and validation of hydrological models Liu, Dedi; Guo, Shenglian; Wang, Zhaoli; Liu, Pan; Yu, Xixuan; Zhao, Qin; Zou, Hui STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
58 Optimal Design of Seasonal Flood Limited Water Levels by Jointing Operation of the Reservoir and Floodplains Xie, Aili; Liu, Pan; Guo, Shenglian; Zhang, Xiaoqi; Jiang, Hao; Yang, Guang WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
59 Identification of flood seasonality using an entropy-based method Xiong, Feng; Guo, Shenglian; Chen, Lu; Chang, Fi-John; Zhong, Yixuan; Liu, Pan STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
60 Transferability of Conceptual Hydrological Models Across Temporal Resolutions: Approach and Application Jie, Meng-Xuan; Chen, Hua; Xu, Chong-Yu; Zeng, Qiang; Chen, Jie; Kim, Jong-Suk; Guo, Sheng-lian; Guo, Fu-Qiang WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
61 Nonstationary statistical approach for designing LNWLs in inland waterways: a case study in the downstream of the Lancang River Zhao, Jiangyan; Xie, Ping; Zhang, Mingyang; Sang, Yan-Fang; Chen, Jie; Wu, Ziyi STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
62 An Adaptive Metropolis-Hastings Optimization Algorithm of Bayesian Estimation in Non-Stationary Flood Frequency Analysis Xu, Wentao; Jiang, Cong; Yan, Lei; Li, Lingqi; Liu, Shuonan WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
63 Influences of Ignition Temperature, Urea-to-Metal Nitrates Molar Ratio, and Further Calcination on Synthesis of C(4)AF via the SPCR Method Li Yang; He Zhen; Jiang Rui JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION 2018 4
64 Enhanced bed load sediment transport by unsteady flows in a degrading channel Li, Zhijing; Qian, Honglu; Cao, Zhixian; Liu, Huaihan; Pender, Gareth; Hu, Penghui INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH 2018 3
65 Deterioration Characteristics of Cement-Fly Ash Paste under Strong Ultraviolet Radiation and Low Temperature Conditions Liu Shuhua; Wang Lu; Wang Lei JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION 2018 4
66 Length-weight relationships of eight fish species from the upper reaches of the Yangtze River, southwest China Yi, R.; Tan, G. M.; Yang, Z.; Han, Q.; Chang, J. JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY 2018 4
67 Drought characteristics over China during 1980-2015 Shao, Dongguo; Chen, Shu; Tan, Xuezhi; Gu, Wenquan INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 2018 2
68 A Method to Identify Blasting-Induced Damage Zones in Rock Masses Based on the P-Wave Rise Time Zhang, Yuzhu; Lu, Wenbo; Yan, Peng; Chen, Ming; Yang, Jianhua GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL 2018 4
69 Parametric study of the smooth-joint contact model on the mechanical behavior of jointed rock Hu, Wanrui; Kwok, C. Y.; Duan, Kang; Wang, Tao INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL AND ANALYTICAL METHODS IN GEOMECHANICS 2018 3
70 Dynamic compressive and splitting tensile properties of concrete containing recycled tyre rubber under high strain rates Yang, Guo; Chen, Xudong; Xuan, Weihong; Chen, Yuzhi SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES 2018 4
71 Coupled modeling of bank retreat processes in the Upper Jingjiang Reach, China Deng, Shanshan; Xia, Junqiang; Zhou, Meirong; Li, Jie; Zhu, Yonghui EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS 2018 2
72 Energy Conversion Reveals Regime Transition of Imbibition in a Rough Fracture Hu, Ran; Wu, Dong-Sheng; Yang, Zhibing; Chen, Yi-Feng GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 2018 1
73 Evaluation of the BMA probabilistic inflow forecasts using TIGGE numeric precipitation predictions based on artificial neural network Zhong, Yixuan; Guo, Shenglian; Ba, Huanhuan; Xiong, Feng; Chang, Fi-John; Lin, Kairong HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
74 Effects of flow hydraulics on total nitrogen loss on steep slopes under simulated rainfall conditions Qian Feng; Huang Jiesheng; Liu Jingjun; Liu Honghu HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
75 Improving ANN model performance in runoff forecasting by adding soil moisture input and using data preprocessing techniques Ba, Huanhuan; Guo, Shenglian; Wang, Yun; Hong, Xingjun; Zhong, Yixuan; Liu, Zhangjun HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
76 Uncertainty analysis of hydrological multi-model ensembles based on CBP-BMA method He, Shaokun; Guo, Shenglian; Liu, Zhangjun; Yin, Jiabo; Chen, Kebing; Wu, Xushu HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
77 A simplified approach for flood modeling in urban environments Wu, Xushu; Wang, Zhaoli; Guo, Shenglian; Lai, Chengguang; Chen, Xiaohong HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
78 Gradation of the significance level of trends in precipitation over China Xie, Ping; Zhao, Yuxi; Sang, Yan-Fang; Gu, Haiting; Wu, Ziyi; Singh, Vijay P. HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
79 Tracking the error sources of spatiotemporal differences in TRMM accuracy using error decomposition method Wang, Jialing; Chen, Hua; Xu, Chong-Yu; Zeng, Qiang; Wang, Qingjing; Kim, Jong-Suk; Chen, Jie; Guo, Shenglian HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
80 Timing of human-induced climate change emergence from internal climate variability for hydrological impact studies Zhuan, Mei-Jia; Chen, Jie; Shen, Ming-Xi; Xu, Chong-Yu; Chen, Hua; Xiong, Li-Hua HYDROLOGY RESEARCH 2018 4
81 A Forchheimer Equation-Based Flow Model for Fluid Flow Through Rock Fracture During Shear Rong, Guan; Yang, Jie; Cheng, Long; Tan, Jie; Peng, Jun; Zhou, Chuangbing ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 2018 2
82 Emergence of Nonlinear Laminar Flow in Fractures During Shear Zhou, Jia-Qing; Wang, Min; Wang, Lichun; Chen, Yi-Feng; Zhou, Chuang-Bing ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 2018 2
83 Modeling Micro-cracking Behavior of Bukit Timah Granite Using Grain-Based Model Peng, Jun; Wong, Louis Ngai Yuen; Teh, Cee Ing; Li, Zhihuan ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 2018 2
84 Stability performance for primary frequency regulation of hydro-turbine governing system with surge tank Guo, Wencheng; Yang, Jiandong APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 2018 3
85 Hydraulic hysteresis effects on the coupled flow-deformation processes in unsaturated soils: Numerical formulation and slope stability analysis Hu, Ran; Hong, Jia-Min; Chen, Yi-Feng; Zhou, Chuang-Bing APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 2018 3
86 Modeling of Interactions Between Floating Particles and Emergent Stems in Slow Open Channel Flow Liu, Xiaoguang; Zeng, Yuhong; Huai, Wenxin WATER RESOURCES RESEARCH 2018 1
87 Lateral compression response of overlapping jet-grout columns with geometric imperfections in radius and position Liu, Yong; Pan, Yutao; Sun, Miaomiao; Hu, Jun; Yao, Kai CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL 2018 3
88 The Effect of Water Deficit and Waterlogging on the Yield Components of Cotton Wu, Hao; Wang, Xiugui; Xu, Min; Zhang, Jinxing CROP SCIENCE 2018 3
89 Hydrological uncertainty processor based on a copula function Liu, Zhangjun; Guo, Shenglian; Xiong, Lihua; Xu, Chong-Yu HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 2018 3
90 Effects of material disorder on impact fragmentation of brittle spheres Chen Xing; Ma Gang; Zhou Wei; Lai Guo-Wei; Lai Zhi-Qiang ACTA PHYSICA SINICA 2018 3
91 A modified water cycle algorithm for long-term multi-reservoir optimization Xu, Yuni; Mei, Yadong APPLIED SOFT COMPUTING 2018 2
92 Revisiting statistical correlation between Mohr-Coulomb shear strength parameters of Hoek-Brown rock masses Zhang, Fu-Ping; Li, Dian-Qing; Cao, Zi-Jun; Xiao, Te; Zhao, Jian TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 2018 3
93 Velocity-frequency-amplitude-dependent frictional resistance of planar joints under dynamic normal load (DNL) conditions Dang, Wengang; Konietzky, Heinz; Chang, Lifu; Fruehwirt, Thomas TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 2018 3
94 Mechanical behavior of two kinds of prestressed composite linings: A case study of the Yellow River Crossing Tunnel in China Yang, Fan; Cao, Sheng-rong; Qin, Gan TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 2018 3
95 Failure modes and effect analysis of concrete gravity dams subjected to underwater contact explosion considering the hydrostatic pressure Li, Qi; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Niu, Xinqiang; Chen, Ming; Yan, Peng ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 2018 3
96 A fast boundary integral equation method for point location problem Wang, Qiao; Zhou, Wei; Cheng, Yonggang; Ma, Gang; Chang, Xiaolin; Chen, E. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 2018 3
97 Effects of close proximity underwater explosion on the nonlinear dynamic response of concrete gravity dams with orifices Zhao, Xiaohua; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Chen, Ming; Yan, Peng; Zhou, Chuangbing ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 2018 3
98 Modeling streamwise velocity and boundary shear stress of vegetation-covered flow Han, Lijuan; Zeng, Yuhong; Chen, Li; Li, Ming ECOLOGICAL INDICATORS 2018 2
99 A simplified method for estimating the longitudinal dispersion coefficient in ecological channels with vegetation Huai, Wenxin; Shi, Haoran; Song, Suwen; Ni, Shaoqiang ECOLOGICAL INDICATORS 2018 2
100 Drag coefficient estimation using flume experiments in shallow non-uniform water flow within emergent vegetation during rainfall Wang, Wei-Jie; Huai, Wen-Xin; Thompson, Sally; Peng, Wen-Qi; Katul, Gabriel G. ECOLOGICAL INDICATORS 2018 2
101 The early hydration of metakaolin blended cements by non-contact impedance measurement Cai, Rongjin; He, Zhen; Tang, Shengwen; Wu, Tao; Chen, E. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES 2018 2
102 Two precautions of entropy-weighting model in drought-risk assessment Yi, Fanghui; Li, Chen; Feng, Yan NATURAL HAZARDS 2018 3
103 Embankment prediction using testing data and monitored behaviour: A Bayesian updating approach Zheng, Dong; Huang, Jinsong; Li, Dian-Qing; Kelly, Richard; Sloan, Scott William COMPUTERS AND GEOTECHNICS 2018 3
104 Bayesian model comparison and characterization of bivariate distribution for shear strength parameters of soil Zhang, Lei; Li, Dian-Qing; Tang, Xiao-Song; Cao, Zi-Jun; Phoon, Kok-Kwang COMPUTERS AND GEOTECHNICS 2018 3
105 Subaerial rigid landslide-tsunamis: Insights from a block DEM-SPH model Tan, Hai; Xu, Qing; Chen, Shenghong ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 2018 3
106 Transverse distribution of streamwise velocity in open-channel flow with artificial emergent vegetation Zhang, Jiao; Zhong, Ya; Huai, Wenxin ECOLOGICAL ENGINEERING 2018 3
107 Seismic damage assessment and mechanism analysis of underground powerhouse of the Yingxiuwan Hydropower Station under the Wenchuan earthquake Wang, Xiaowei; Chen, Juntao; Xiao, Ming SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING 2018 3
108 The effect of different fracture mechanisms on impact fragmentation of brittle heterogeneous solid Ma, Gang; Zhang, Yida; Zhou, Wei; Ng, Tang-Tat; Wang, Qiao; Chen, Xing INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING 2018 2
109 Numerical investigation on immiscible displacement in 3D rough fracture: Comparison with experiments and the role of viscous and capillary forces Chen, Yi-Feng; Guo, Ni; Wu, Dong-Sheng; Hu, Ran ADVANCES IN WATER RESOURCES 2018 2
110 Effects of upstream and downstream dam operation on the spawning habitat suitability of Coreius guichenoti in the middle reach of the Jinsha River Zhang, Peng; Yang, Zhi; Cai, Lu; Qiao, Ye; Chen, Xiaojuan; Chang, Jianbo ECOLOGICAL ENGINEERING 2018 3
111 Experimental study on two-phase flow in rough fracture: Phase diagram and localized flow channel Chen, Yi-Feng; Wu, Dong-Sheng; Fang, Shu; Hu, Ran INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 2018 2
112 Microstructure-based fractal models for heat and mass transport properties of cement paste Yu, P.; Duan, Y. H.; Chen, E.; Tang, S. W.; Wang, X. Renshaw INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 2018 2
113 Spatio-temporal evolution characteristics and prediction of dry-wet abrupt alternation during the summer monsoon in the middle and lower reaches of the Yangtze River Basin Shan, Lijie; Zhang, Liping; Xiong, Zhe; Chen, Xinchi; Chen, Shaodan; Yang, Wei METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS 2018 4
114 Numerical modeling of surface explosion effects on shallow-buried box culvert behavior during the water diversion Yang, Guangdong; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Zhao, Xiaohua; Yan, Peng; Chen, Ming THIN-WALLED STRUCTURES 2018 2
115 Transient Pressure Analysis of a Prototype Pump Turbine: Field Tests and Simulation Hu, Jinhong; Yang, Jiandong; Zeng, Wei; Yang, Jiebin JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 2018 4
116 Experimental investigation of thermal cycling effect on physical and mechanical properties of bedrocks in geothermal fields Rong, Guan; Peng, Jun; Cai, Ming; Yao, Mengdi; Zhou, Chuangbing; Sha, Song APPLIED THERMAL ENGINEERING 2018 2
117 Conditional Value-at-Risk for Nonstationary Streamflow and Its Application for Derivation of the Adaptive Reservoir Flood Limited Water Level Zhang, Xiaoqi; Liu, Pan; Xu, Chong-Yu; Ming, Bo; Xie, Aili; Feng, Maoyuan JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT 2018 2
118 Influence of Reservoir Water Levels on the Protective Performance of Concrete Gravity Dams Subjected to Underwater Explosions Li, Qi; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Niu, Xinqiang; Chen, Ming; Yan, Peng JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING 2018 3
119 Damage features of RC slabs subjected to air and underwater contact explosions Zhao, Xiaohua; Wang, Gaohui; Lu, Wenbo; Yan, Peng; Chen, Ming; Zhou, Chuangbing OCEAN ENGINEERING 2018 3
120 Biosurfactants for Sustainable Soil Management Ahmad, Zulfiqar; Imran, Muhammad; Qadeer, Samia; Hussain, Sabir; Kausar, Rukhsana; Dawson, Lorna; Khalid, Azeem ADVANCES IN AGRONOMY, VOL 150 2018 1
121 Morphological adjustment of the Qingshuigou channel on the Yellow River Delta and factors controlling its avulsion Zheng, Shan; Han, Shasha; Tan, Guangming; Xia, Junqiang; Wu, Baosheng; Wang, Kairong; Edmonds, Douglas A. CATENA 2018 1
122 Optimal daily generation scheduling of large hydro-photovoltaic hybrid power plants Ming, Bo; Liu, Pan; Cheng, Lei; Zhou, Yanlai; Wang, Xianxun ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 2018 1
123 Microstructure of four-graded roller compacted concrete He, Zhen; Deng, Hongyang; Fan, Fuping; Tan, Jianjun CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 2018 2
124 Deriving operating rules for a large-scale hydro-photovoltaic power system using implicit stochastic optimization Yang, Zhikai; Liu, Pan; Cheng, Lei; Wang, Hao; Ming, Bo; Gong, Wenting JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 2018 1
125 An arc-length method for controlled cohesive crack propagation using high-order XFEM and Irwin's crack closure integral Wang, Yongxiang; Waisman, Haim ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 2018 3
126 Influence of initial thermal cracking on physical and mechanical behaviour of a coarse marble: insights from uniaxial compression tests with acoustic emission monitoring Rong, Guan; Yao, Mengdi; Peng, Jun; Sha, Song; Tan, Jie GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL 2018 3
127 Boosting hydropower output of mega cascade reservoirs using an evolutionary algorithm with successive approximation Zhou, Yanlai; Guo, Shenglian; Chang, Fi-John; Xu, Chong-Yu APPLIED ENERGY 2018 1
128 Robust hydroelectric unit commitment considering integration of large-scale photovoltaic power: A case study in China Ming, Bo; Liu, Pan; Guo, Shenglian; Cheng, Lei; Zhou, Yanlai; Gao, Shida; Li, He APPLIED ENERGY 2018 1
129 Estimating the Transverse Mixing Coefficient in Laboratory Flumes and Natural Rivers Huai, Wenxin; Shi, Haoran; Yang, Zhonghua; Zeng, Yuhong WATER AIR AND SOIL POLLUTION 2018 4
130 Effects of specimen size and thermal-damage on physical and mechanical behavior of a fine-grained marble Rong, Guan; Peng, Jun; Yao, Mengdi; Jiang, Qinghui; Wong, Louis Ngai Yuen ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
131 Statistical characterization of shear strength parameters of rock mass for hydropower projects in China Tang, Xiao-Song; Li, Dian-Qing; Wang, Xiao-Gang; Phoon, Kok-Kwang ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
132 Reliability sensitivity analysis of geotechnical monitoring variables using Bayesian updating Li, Dian-Qing; Zhang, Fu-Ping; Cao, Zi-Jun; Tang, Xiao-Song; Au, Siu-Kui ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
133 A re-examination of slenderness ratio effect on rock strength: Insights from DEM grain-based modelling Peng, Jun; Wong, Louis Ngai Yuen; Teh, Cee Ing ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
134 Changes in photosynthesis and soil moisture drive the seasonal soil respiration-temperature hysteresis relationship Zhang, Quan; Phillips, Richard P.; Manzoni, Stefano; Scott, Russell L.; Oishi, A. Christopher; Finzi, Adrien; Daly, Edoardo; Vargas, Rodrigo; Novick, Kimberly A. AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 2018 1
135 The impacts of the Three Gorges Dam upon dynamic adjustment mode alterations in the Jingjiang reach of the Yangtze River, China Li, Sixuan; Li, Yitian; Yuan, Jing; Zhang, Wei; Chai, Yuanfang; Ren, Jinqiu GEOMORPHOLOGY 2018 2
136 Sustainability of internal structures during shear band forming in 2D granular materials Liu, Jiaying; Nicot, Francois; Zhou, Wei POWDER TECHNOLOGY 2018 2
137 A kinetic study of concurrent arsenic adsorption and phosphorus release during sediment resuspension Wang, Junbo; Xu, Jing; Xia, Jun; Wu, Feng; Zhang, Yanjun CHEMICAL GEOLOGY 2018 2
138 Assessing the effects of adaptation measures on optimal water resources allocation under varied water availability conditions Liu, Dedi; Guo, Shenglian; Shao, Quanxi; Liu, Pan; Xiong, Lihua; Wang, Le; Hong, Xingjun; Xu, Yao; Wang, Zhaoli JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
139 Estimating uncertainty and its temporal variation related to global climate models in quantifying climate change impacts on hydrology Shen, Mingxi; Chen, Jie; Zhuan, Meijia; Chen, Hua; Xu, Chong-Yu; Xiong, Lihua JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
140 Conditioned empirical orthogonal functions for interpolation of runoff time series along rivers: Application to reconstruction of missing monthly records Li, Lingqi; Gottschalk, Lars; Krasovskaia, Irina; Xiong, Lihua JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
141 On the event-based extreme precipitation across China: Time distribution patterns, trends, and return levels Wu, Xushu; Guo, Shenglian; Yin, Jiabo; Yang, Guang; Zhong, Yixuan; Liu, Dedi JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
142 A back-fitting algorithm to improve real-time flood forecasting Zhang, Xiaojing; Liu, Pan; Cheng, Lei; Liu, Zhangjun; Zhao, Yan JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
143 Switching the Richards' equation for modeling soil water movement under unfavorable conditions Zeng, Jicai; Zha, Yuanyuan; Yang, Jinzhong JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
144 The effect of rain gauge density and distribution on runoff simulation using a lumped hydrological modelling approach Zeng, Qiang; Chen, Hua; Xu, Chong-Yu; Jie, Meng-Xuan; Chen, Jie; Guo, Sheng-Lian; Liu, Jie JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
145 Sequential data-worth analysis coupled with ensemble Kalman filter for soil water flow: A real-world case study Wang, Yakun; Shi, Liangsheng; Zha, Yuanyuan; Li, Xiaomeng; Zhang, Qiuru; Ye, Ming JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
146 Effects of Three Gorges Dam operation on spatial distribution and evolution of channel thalweg in the Yichang-Chenglingji Reach of the Middle Yangtze River, China Lyu, Yiwei; Zheng, Shan; Tan, Guangming; Shu, Caiwen JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
147 Statistical distribution of hydraulic conductivity of rocks in deep-incised valleys, Southwest China Chen, Yi-Feng; Ling, Xiao-Ming; Liu, Ming-Ming; Hu, Ran; Yang, Zhibing JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
148 A copula-based analysis of projected climate changes to bivariate flood quantiles Yin, Jiabo; Guo, Shenglian; He, Shaokun; Guo, Jiali; Hong, Xingjun; Liu, Zhangjun JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
149 Partitioning multi-source uncertainties in simulating nitrogen loading in stream water using a coherent, stochastic framework: Application to a rice agricultural watershed in subtropical China Ma, Qiumei; Xiong, Lihua; Li, Yong; Li, Siyue; Xu, Chong-Yu SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2018 2
150 Interactive effects of environmental factors on phytoplankton communities and benthic nutrient interactions in a shallow lake and adjoining rivers in China Rao, Ke; Zhang, Xiang; Yi, Xiang-Jun; Li, Zheng-Shan; Wang, Ping; Huang, Guang-Wei; Guo, Xiao-Xi SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2018 2
151 MICROBIOLOGIC TECHNOLOGY FOR PURIFYING COASTAL AQUACULTURE WATER Shao, Yalu; Zhong, Hua; Chen, Lihua FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 2018 4
152 Design Flood Estimation Methods for Cascade Reservoirs Based on Copulas Guo, Shenglian; Muhammad, Rizwan; Liu, Zhangjun; Xiong, Feng; Yin, Jiabo WATER 2018 3
153 Quantifying differences between reservoir inflows and dam site floods using frequency and risk analysis methods Zhong, Yixuan; Guo, Shenglian; Liu, Zhangjun; Wang, Yun; Yin, Jiabo STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
154 Effect of spatial variability of shear strength parameters on critical slip surfaces of slopes Qi, Xiao-Hui; Li, Dian-Qing ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
155 Robustness of Subset Simulation to Functional Forms of Limit State Functions in System Reliability Analysis: Revisiting and Improvement Yang, Zhi-Yong; Cao, Zi-Jun; Feng, Xiao-Bo; Li, Dian-Qing; Au, Siu-Kui IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY 2018 3
156 Study on the Effect of Periphyton on the Water Quality of Eutrophic Lakes Ma, Diaoyuan; Chen, Shu; Lu, Jing; Song, Yani WATER AIR AND SOIL POLLUTION 2018 4
157 Risk Propagation of Delayed Payment in Stakeholder Network of Large Hydropower Project Construction considering Risk Resistance and Mitigation Chen, Yun; Hu, Zhigen; Liu, Quan; Zhao, Maoyang MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2018 4
158 Detection Model for Seepage Behavior of Earth Dams Based on Data Mining Jiang, Zhenxiang; He, Jinping MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2018 4
159 Vertical Displacements Driven by Groundwater Storage Changes in the North China Plain Detected by GPS Observations Liu, Renli; Zou, Rong; Li, Jiancheng; Zhang, Caihong; Zhao, Bin; Zhang, Yakun REMOTE SENSING 2018 2
160 Rui-Jin Zhang's Research on Sediment Transport Tan, Guangming; Fang, Hongwei; Dey, Subhasish; Wu, Weiming JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING 2018 3
161 Analysis of the lag effect of embankment dam seepage based on delayed mutual information Shi, Yuqun; Zhao, Cheng; Peng, Zhengquan; Yang, Haiyun; He, Jinping ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
162 3-D Lagrangian-based investigations of the time-dependent cloud cavitating flows around a Clark-Y hydrofoil with special emphasis on shedding process analysis Cheng, Huai-yu; Long, Xin-ping; Ji, Bin; Liu, Qi; Bai, Xiao-rui JOURNAL OF HYDRODYNAMICS 2018 3
163 Investigation of Pumped Storage Hydropower Power-Off Transient Process Using 3D Numerical Simulation Based on SP-VOF Hybrid Model Zhou, Daqing; Chen, Huixiang; Zhang, Languo ENERGIES 2018 3
164 Multi-site precipitation downscaling using a stochastic weather generator Chen, Jie; Chen, Hua; Guo, Shenglian CLIMATE DYNAMICS 2018 2
165 Impacts of correcting the inter-variable correlation of climate model outputs on hydrological modeling Chen, Jie; Li, Chao; Brissette, Francois P.; Chen, Hua; Wang, Mingna; Essou, Gilles R. C. JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
166 CPT-Based Probabilistic Characterization of Three-Dimensional Spatial Variability Using MLE Xiao, Te; Li, Dian-Qing; Cao, Zi-Jun; Zhang, Li-Min JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING 2018 3
167 Characterization of rainstorm modes along the upper mainstream of Yangtze River during 2003-2016 Wu, Xushu; Guo, Shenglian; Liu, Dedi; Hong, Xingjun; Liu, Zhangjun; Liu, Pan; Chen, Hua INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 2018 2
168 URANS simulations of the tip-leakage cavitating flow with verification and validation procedures Cheng, Huai-yu; Long, Xin-ping; Liang, Yun-zhi; Long, Yun; Ji, Bin JOURNAL OF HYDRODYNAMICS 2018 3
169 Large eddy simulation of a vertical buoyant jet in a vegetated channel Gao, Meng; Huai, Wenxin; Xiao, Yizhou; Yang, Zhonghua; Ji, Bin INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID FLOW 2018 3
170 Modeling and dynamic response control for primary frequency regulation of hydro-turbine governing system with surge tank Guo, Wencheng; Yang, Jiandong RENEWABLE ENERGY 2018 2
171 Dynamic Rheological Behavior of Low Water-to-binder Ratio Mortars under Large Amplitude Oscillatory Shear (LAOS) He Zhen; Jiang Rui; Li Yang JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION 2018 4
172 Hybrid Two-Stage Stochastic Methods Using Scenario-Based Forecasts for Reservoir Refill Operations Li, He; Liu, Pan; Guo, Shenglian; Ming, Bo; Cheng, Lei; Zhou, Yanlai JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT 2018 2
173 Investigation on Strength and Pore Structure of Supersulfated Cement Paste Liu, Shuhua; Wang, Lu MATERIALS SCIENCE-MEDZIAGOTYRA 2018 4
174 Evaluation of a random displacement model for predicting longitudinal dispersion in flow through suspended canopies Liu, Xiaoyu; Huai, Wenxin; Wang, Yufei; Yang, Zhonghua; Zhang, Jiao ECOLOGICAL ENGINEERING 2018 3
175 Effect of Deficiencies in the Tunnel Crown Thickness on Pressure Tunnels with Posttensioned Concrete Linings Qin, Gan; Cao, Shengrong; Yang, Fan ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING 2018 4
176 Analysis of environmental dispersion in a wetland flow under the effect of wind: Extended solution Wang, Huilin; Huai, Wenxin JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
177 Storage targets optimization embedded with analytical hedging rule for reservoir water supply operation Wang, Jing; Hu, Tiesong; Zeng, Xiang; Yasir, Muhammad WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY-WATER SUPPLY 2018 4
178 Uncertainty Analysis of Bivariate Design Flood Estimation and its Impacts on Reservoir Routing Yin, Jiabo; Guo, Shenglian; Liu, Zhangjun; Yang, Guang; Zhong, Yixuan; Liu, Dedi WATER RESOURCES MANAGEMENT 2018 3
179 The Permeable Character of CSG Dams and Their Seepage Fields Zhao, Xin; He, Yunlong COMPLEXITY 2018 2
180 Flood coincidence analysis of Poyang Lake and Yangtze River: risk and influencing factors Bing Jianping; Deng Pengxin; Zhang Xiang; Lv Sunyun; Marani, Marco; Yi, Xiao STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
181 A depth-averaged two-phase model for debris flows over fixed beds Li, Ji; Cao, Zhixian; Hu, Kaiheng; Pender, Gareth; Liu, Qingquan INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH 2018 3
182 A depth-averaged two-phase model for debris flows over erodible beds Li, Ji; Cao, Zhixian; Hu, Kaiheng; Pender, Gareth; Liu, Qingquan EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS 2018 2
183 Estimation of Longitudinal Dispersion Coefficient in Ice-Covered Rivers Zhong, Ya; Huai, Wenxin; Wang, Yufei; Chen, Gang JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING 2018 3
184 Flood Frequency Analysis Using Halphen Distribution and Maximum Entropy Xiong, Feng; Guo, Shenglian; Chen, Lu; Yin, Jiabo; Liu, Pan JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING 2018 4
185 The Use of SPEI and TVDI to Assess Temporal-Spatial Variations in Drought Conditions in the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River Basin, China Chen, Shaodan; Zhang, Liping; Liu, Xin; Guo, Mengyao; She, Dunxian ADVANCES IN METEOROLOGY 2018 4
186 Water quality in simulated eutrophic shallow lakes in the presence of periphyton under different flow conditions Chen, Shu; Yang, Guolu; Lu, Jing; Wang, Lei ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2018 3
187 Hydration Mechanism of Cement-based Materials with Different Si-rich Mineral Admixtures He Zhen; Hu Lingling JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION 2018 4
188 A Vibration-Isolating Blast Technique with Shock-Reflection Device for Dam Foundation Excavation in Complicated Geological Conditions Hu, Haoran; Lu, Wenbo; Yan, Peng; Chen, Ming; Gao, Qidong SHOCK AND VIBRATION 2018 4
189 Coupled three-layer model for turbulent flow over large-scale roughness: On the hydrodynamics of boulder-bed streams Pan, Wen-hao; Liu, Shi-he; Huang, Li GEOMORPHOLOGY 2018 2
190 Assessment of Sediment Impact on the Risk of River Diversion during Dam Construction: A Simulation-Based Project Study on the Jing River, China Song, Zida; Liu, Quan; Hu, Zhigen; Li, Huian; Xiong, Jianqing WATER 2018 3
191 A quasi single-phase model for debris flows and its comparison with a two-phase model Xia Chun-chen; Li Ji; Cao Zhi-xian; Liu Qing-quan; Hu Kai-heng JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE 2018 3
192 Advances in applications of rhamnolipids biosurfactant in environmental remediation: A review Liu, Guansheng; Zhong, Hua; Yang, Xin; Liu, Yang; Shao, Binbin; Liu, Zhifeng BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 2018 2
193 Dynamic Response Simulation of Lining Structure for Tunnel Portal Section under Seismic Load Liu, Guoqing; Chen, Juntao; Xiao, Ming; Yang, Yang SHOCK AND VIBRATION 2018 4
194 Study on the grinding kinetics of copper tailing powder Liu, Shuhua; Li, Qiaoling; Song, Junwei POWDER TECHNOLOGY 2018 2
195 Channel adjustments in a gravel-sand bed reach owing to upstream damming Zhou, Meirong; Xia, Junqiang; Deng, Shanshan; Lu, Jinyou; Lin, Fenfen GLOBAL AND PLANETARY CHANGE 2018 2
196 Responses of Cotton at Different Growth Stages to Aeration Stress under the Influence of High Temperature Qian, Long; Wang, Xiugui; Luo, Yunying; Sun, Huaiwei; Luo, Wenbing CROP SCIENCE 2018 3
197 Role of particle crushing on particle kinematics and shear banding in granular materials Ma, Gang; Regueiro, Richard A.; Zhou, Wei; Wang, Qiao; Liu, Jiaying ACTA GEOTECHNICA 2018 3
198 Fractal behavior and shape characteristics of fragments produced by the impact of quasi-brittle spheres Ma, Gang; Zhou, Wei; Zhang, Yida; Wang, Qiao; Chang, Xiaolin POWDER TECHNOLOGY 2018 2
199 A combined model for river health evaluation based upon the physical, chemical, and biological elements Zhang, Xiang; Meng, Yu; Xia, Jun; Wu, Bi; She, Dunxian ECOLOGICAL INDICATORS 2018 2
200 Regularized moving least-square method and regularized improved interpolating moving least-square method with nonsingular moment matrices Wang, Qiao; Zhou, Wei; Cheng, Yonggang; Ma, Gang; Chang, Xiaolin; Miao, Yu; Chen, E. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 2018 1
201 A geometric potential-based contact detection algorithm for egg-shaped particles in discrete element modeling Zhou, Wei; Huang, Yong; Ng, Tang-Tat; Ma, Gang POWDER TECHNOLOGY 2018 2
202 Undrained behavior of binary granular mixtures with different fines contents Zhou, Wei; Wu, Wei; Ma, Gang; Ng, Tang-tat; Chang, Xiaolin POWDER TECHNOLOGY 2018 2
203 Evaluation of flood season segmentation using seasonal exceedance probability measurement after outlier identification in the Three Gorges Reservoir Pan, Zhengke; Liu, Pan; Gao, Shida; Feng, Maoyuan; Zhang, Yangyang STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 2018 3
204 Variability of crack initiation and crack damage for various rock types Peng, Jun; Rong, Guan; Jiang, Maiyong ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES 2018 4
205 Early Age Carbonation Heat and Products of Tricalcium Silicate Paste Subject to Carbon Dioxide Curing Li, Zhen; He, Zhen; Shao, Yixin MATERIALS 2018 3
206 Kinetics and mechanisms of pH-dependent direct photolysis of p-arsanilic acid under UV-C light Xu, Jing; Shen, Xiangyi; Wang, Duanli; Zhao, Chuxuan; Liu, Zizheng; Pozdnyakov, Ivan P.; Wu, Feng; Xia, Jun CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 2018 1
207 Design of a new TDR probe to measure water content and electrical conductivity in highly saline soils Tan, Xiao; Wu, Jingwei; Huang, Jiesheng; Wu, Mousong; Zeng, Wenzhi JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 2018 2
208 NE-IIBEFM for problems with body forces: A seamless integration of the boundary type meshfree method and the NURBS boundary in CAD Wang, Qiao; Zhou, Wei; Cheng, Yonggang; Ma, Gang; Chang, Xiaolin; Chen, E. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 2018 2
209 Synthesis of the mesoporous carbon-nano-zero-valent iron composite and activation of sulfite for removal of organic pollutants Xu, Jing; Wang, Xiaoren; Pan, Feng; Qin, Yi; Xia, Jun; Li, Jinjun; Wu, Feng CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 2018 1
210 The regulatory role of endogenous iron on greenhouse gas emissions under intensive nitrogen fertilization in subtropical soils of China Han, Jiangpei; Shi, Liangsheng; Wang, Yakun; Chen, Zhuowei; Wu, Laosheng ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2018 3
211 Hydrologic and water quality performance of a laboratory scale bioretention unit Xia, Jun; Wang, Hongping; Stanford, Richard L.; Pan, Guoyan; Yu, Shaw L. FRONTIERS OF ENVIRONMENTAL SCIENCE & ENGINEERING 2018 2
212 Identification of Hydrological Drought in Eastern China Using a Time-Dependent Drought Index Zou, Lei; Xia, Jun; Ning, Like; She, Dunxian; Zhan, Chesheng WATER 2018 3
213 Evaluation of the significance of abrupt changes in precipitation and runoff process in China Xie, Ping; Wu, Ziyi; Sang, Yan-Fang; Gu, Haiting; Zhao, Yuxi; Singh, Vijay P. JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
214 The development of land use planning scenarios based on land suitability and its influences on eco-hydrological responses in the upstream of the Huaihe River basin Yu, Dan; Xie, Ping; Dong, Xiaohua; Su, Bob; Hu, Xiaonong; Wang, Kai; Xu, Shijin ECOLOGICAL MODELLING 2018 3
215 Evaluating Consistency between the Remotely Sensed Soil Moisture and the Hydrological Model-Simulated Soil Moisture in the Qujiang Catchment of China Xiong, Lihua; Yang, Han; Zeng, Ling; Xu, Chong-Yu WATER 2018 3
216 Investigation of ferrous iron-involved anaerobic denitrification in three subtropical soils of southern China Han, Jiangpei; Shi, Liangsheng; Wang, Yakun; Chen, Zhuowei; Xu, Jianming JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 2018 2
217 Hydraulic damping mechanism of low frequency oscillations in power systems: Quantitative analysis using a nonlinear model of hydropower plants Yang, Weijia; Norrlund, Per; Bladh, Johan; Yang, Jiandong; Lundin, Urban APPLIED ENERGY 2018 1
218 Global sensitivity analysis for identifying important parameters of nitrogen nitrification and denitrification under model uncertainty and scenario uncertainty Chen, Zhuowei; Shi, Liangsheng; Ye, Ming; Zhu, Yan; Yang, Jinzhong JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
219 Numerical Simulation and Sensitivity Analysis for Nitrogen Dynamics Under Sewage Water Irrigation with Organic Carbon Liu, Kun; Zhu, Yan; Ye, Ming; Yang, Jinzhong; Cheng, Xianjun; Shi, Liangsheng WATER AIR AND SOIL POLLUTION 2018 4
220 An efficient soil water balance model based on hybrid numerical and statistical methods Mao, Wei; Yang, Jinzhong; Zhu, Yan; Ye, Ming; Liu, Zhao; Wu, Jingwei JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
221 Sensitivity and uncertainty analysis of the HYDRUS-1D model for root water uptake in saline soils Zeng, Wenzhi; Lei, Guoqing; Zha, Yuanyuan; Fang, Yuanhao; Wu, Jingwei; Huang, Jiesheng CROP & PASTURE SCIENCE 2018 3
222 Optical-based and thermal-based surface conductance and actual evapotranspiration estimation, an evaluation study in the North China Plain Hu, Xiaolong; Shi, Liangsheng; Lin, Lin; Zhang, Baozhong; Zha, Yuanyuan AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 2018 1
223 Phototransformation of p-arsanilic acid in aqueous media containing nitrogen species Xu, Jing; Zhang, Heng; Luo, Tao; Liu, Zizheng; Xia, Jun; Zhang, Xiang CHEMOSPHERE 2018 2
224 Numerical modeling of preloaded filling spiral case structure Zhang, Zhimin; Wu, Hegao; Shi, Changzheng; Zhang, Qiling; Su, Kai; Hu, Lei LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 2018 4
225 Error correction-based forecasting of reservoir water levels: Improving accuracy over multiple lead times Zhang, Xiaojing; Liu, Pan; Zhao, Yan; Deng, Chao; Li, Zejun; Xiong, Mengsi ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE 2018 2
226 Modelling of hyperconcentrated flood and channel evolution in a braided reach using a dynamically coupled one-dimensional approach Xia, Junqiang; Zhang, Xiaolei; Wang, Zenghui; Li, Jie; Zhou, Meirong JOURNAL OF HYDROLOGY 2018 2
227 Interpretation of high pressure pack tests for design of impervious barriers under high-head conditions Zhou, Chuang-Bing; Zhao, Xian-Jin; Chen, Yi-Feng; Liao, Zhen; Liu, Ming-Ming ENGINEERING GEOLOGY 2018 2
228 Methodology that improves water utilization and hydropower generation without increasing flood risk in mega cascade reservoirs Zhou, Yanlai; Guo, Shenglian; Chang, Fi-John; Liu, Pan; Chen, Alexander B. ENERGY 2018 2
229 SEDIMENT MANAGEMENT IN THE YELLOW RIVER BASIN, CHINA: INTEGRATED MANAGEMENT FOR A HEAVILY SEDIMENTARY RIVER SYSTEM Wang, Qianyou; Yang, Guolu; Zhu, Senlin FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 2018 4
230 Sediment Management in East Lake, China: a Combined Bio-Physical and Socioeconomic Approach for Managing Sediments in a Polluted Lake System Zhu, Senlin; Yang, Guolu; Dai, Jiangyu POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 2018 4
231 Effect of various alkalis on hydration properties of alkali-activated slag cements Liu, Shuhua; Li, Qiaoling; Han, Weiwei JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 2018 3
232 New experimental dataset for partial dam-break floods over mobile beds Qian, Honglu; Cao, Zhixian; Liu, Huaihan; Pender, Gareth JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH 2018 3